Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Szkoła posiada:

21 sal lekcyjnych, dwie pracownie  komputerowe, salę do nauki języka obcego, salę gimnastyczną, salę zabaw, siłownię, plac zabaw, bibliotekę, czytelnię, świetlicę, stołówkę, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, gabinet medyczny, gabinet stomatologiczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii indywidualnej metodą Biofeedback, gabinet do terapii metodą Warnkego,  sklepik szkolny.

Uczniom oferujemy:

  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, recytatorskie,  plastyczne, teatralne, językowe, sportowe, taneczne, wokalne,
  • wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną ,
  • ciekawe metody i formy pracy: projekty, warsztaty ekologiczne, obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne, „szkołę w przyrodzie” dla uczniów klas trzecich, zajęcia w pracowni ceramicznej, spotkania z „ciekawymi” ludźmi,
  • naukę dwóch języków obcych:  angielskiego i niemieckiego,
  • lekcje wychowania fizycznego w Aquaparku,
  • efektywną edukację muzyczną, teatralną, regionalną, prospołeczną, prozdrowotną
    i działania na rzecz bezpieczeństwa.

 Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia:

na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych, apelach, wieczornicach, wystawach, wernisażach, zawodach i konkursach oraz w gazetce szkolnej „Sówka.”

Uczniowie są nagradzani:

Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką Patrona Szkoły, odznaką przedmiotową, stypendium sportowym i naukowym, nagrodą za 100% frekwencję, pucharem „Sportowiec roku”, dyplomem ukończenia pierwszego etapu edukacji, listem pochwalnym, dyplomem
za aktywny udział w życiu klasy i szkoły, odznaką „Kolega na medal”, dyplomem absolwenta.

Rodzicom oferujemy:

aktywny udział w życiu szkoły, profesjonalne wsparcie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedy.

Rejest zmian: