Organizacja

You are viewing an old revision of this post, from 6 grudnia 2014 o 18:38. See below for differences between this version and the current revision.

Organizacja

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły
i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

W arkuszu organizacji, szkoła zamieszcza w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym liczbę zajęć pozalekcyjnych ze środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący.

Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć (znajduje się na stronie www.sp1.polkowice.pl.) ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

Szkoła organizuje naukę religii, etyki.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 

 

Rejest zmian:

Zmiany:

6 grudnia 2014 o 18:38Current Revision
Content
<strong>Organizacja</strong> <strong>Organizacja</strong>
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły
i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
W arkuszu organizacji, szkoła zamieszcza w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym liczbę zajęć pozalekcyjnych ze środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący. W arkuszu organizacji, szkoła zamieszcza w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym liczbę zajęć pozalekcyjnych ze środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący.
Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć (znajduje się na stronie <a href="http:// www.sp1.polkowice.pl" >www.sp1.polkowice.pl</a>.) ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć (znajduje się na stronie <a href="http:// www.sp1.polkowice.pl" >www.sp1.polkowice.pl</a>.) ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
&nbsp;  
Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
Szkoła organizuje naukę religii, etyki. Szkoła organizuje naukę religii, etyki.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
&nbsp;  
&nbsp;  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.