Organy szkoły i ich kompetencje

You are viewing an old revision of this post, from 29 lutego 2016 o 12:56. See below for differences between this version and the current revision.

Organy szkoły

 1. DYREKTOR mgr Teresa Olszewska
 2. RADA PEDAGOGICZNA
 3. RADA RODZICÓW
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

KOMPETENCJE

Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
 2. organizuje działalność szkoły,
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami,
 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.

  Rada Rodziców

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

 1. Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;
 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 3. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły
  i środowiska;
 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 2. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 3. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami
  o pracy Szkoły;
 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
 1. wybór Rzecznika Praw Ucznia.

 

Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,

Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Rejest zmian:

Zmiany:

29 lutego 2016 o 12:56Current Revision
Content
<strong>Organy szkoły</strong> <strong>Organy szkoły</strong>
<ol> <ol>
<li>DYREKTOR mgr Teresa Olszewska</li>   <li>DYREKTOR</li>
<li>RADA PEDAGOGICZNA</li>  <li>RADA PEDAGOGICZNA</li>
<li>RADA RODZICÓW</li>  <li>RADA RODZICÓW</li>
<li>SAMORZĄD UCZNIOWSKI</li>  <li>SAMORZĄD UCZNIOWSKI</li>
</ol> </ol>
&nbsp; &nbsp;
<strong>KOMPETENCJE</strong> <strong>KOMPETENCJE</strong>
<strong>Dyrektor Szkoły</strong> <strong>Dyrektor Szkoły</strong>
Dyrektor szkoły: Dyrektor szkoły:
<ol> <ol>
<li>kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,</li>  <li>kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,</li>
<li>organizuje działalność szkoły,</li>  <li>organizuje działalność szkoły,</li>
<li>prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,</li>  <li>prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,</li>
<li>sprawuje opiekę nad uczniami,</li>  <li>sprawuje opiekę nad uczniami,</li>
<li>dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie</li>   <li>dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.</li>
</ol> </ol>
określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.  
<strong>Rada Pedagogiczna</strong> <strong>Rada Pedagogiczna</strong>
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
<ol> <ol>
<li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>  <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,</li>
<li>zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,</li>  <li>zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,</li>
<li>ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,</li>  <li>ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,</li>
<li>uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.</li>  <li>uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.</li>
</ol> </ol>
<strong> </strong> <strong> Rada Rodziców</strong> <strong> </strong> <strong> Rada Rodziców</strong>
<ol> <ol>
<li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>  <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
<li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.</li>  <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.</li>
<li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.</li>  <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.</li>
</ol> </ol>
<strong>Samorz< /strong><strong> ą</strong><strong>d Uczniowski</strong> <strong>Samorz< /strong><strong> ą</strong><strong>d Uczniowski</strong>
Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto: Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
<ol> <ol>
<li>Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;</li>  <li>Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;</li>
<li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>  <li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>
<li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły  <li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły
i środowiska;</li> i środowiska;</li>
</ol> </ol>
<ol start="4"> <ol start="4">
<li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>  <li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>
<li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>  <li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>
<li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami  <li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami
o pracy Szkoły;</li> o pracy Szkoły;</li>
</ol> </ol>
<ol start="7"> <ol start="7">
<li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>  <li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>
</ol> </ol>
<ol start="8"> <ol start="8">
<li>wybór Rzecznika Praw Ucznia.</li>  <li>wybór Rzecznika Praw Ucznia.</li>
</ol> </ol>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,</strong> <strong>Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,</strong>
<strong>Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.</strong> <strong>Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.</strong>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.