Organy szkoły i ich kompetencje

You are viewing an old revision of this post, from 29 lutego 2016 o 12:56. See below for differences between this version and the current revision.

Organy szkoły

 1. DYREKTOR
 2. RADA PEDAGOGICZNA
 3. RADA RODZICÓW
 4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

KOMPETENCJE

Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,
 2. organizuje działalność szkoły,
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,
 4. sprawuje opiekę nad uczniami,
 5. dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 7. uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.

  Rada Rodziców

 1. uchwala regulamin swojej działalności,
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

 1. Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;
 2. organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 3. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły
  i środowiska;
 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 2. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 3. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami
  o pracy Szkoły;
 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
 1. wybór Rzecznika Praw Ucznia.

 

Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,

Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

Rejest zmian:

Zmiany:

29 lutego 2016 o 12:56Current Revision
Content
<strong>Organy szkoły</strong> <strong>Organy szkoły</strong>
<ol> <ol>
<li>DYREKTOR</li>  <li>DYREKTOR</li>
<li>RADA PEDAGOGICZNA</li>  <li>RADA PEDAGOGICZNA</li>
<li>RADA RODZICÓW</li>  <li>RADA RODZICÓW</li>
<li>SAMORZĄD UCZNIOWSKI</li>  <li>SAMORZĄD UCZNIOWSKI</li>
</ol> </ol>
&nbsp; &nbsp;
<strong>KOMPETENCJE</strong> <strong>KOMPETENCJE</strong>
<strong>Dyrektor Szkoły</strong> <strong>Dyrektor Szkoły</strong>
Dyrektor szkoły: Dyrektor szkoły:
<ol> <ol>
<li>kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,</li>  <li>kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,</li>
<li>organizuje działalność szkoły,</li>  <li>organizuje działalność szkoły,</li>
<li>prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,</li>  <li>prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,</li>
<li>sprawuje opiekę nad uczniami,</li>  <li>sprawuje opiekę nad uczniami,</li>
<li>dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie</li>   <li>dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.</li>
</ol> </ol>
określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.  
<strong>Rada Pedagogiczna</strong> <strong>Rada Pedagogiczna</strong>
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
<ol> <ol>
<li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>  <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,</li>
<li>zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,</li>  <li>zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,</li>
<li>podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,</li>  <li>podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,</li>
<li>ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,</li>  <li>ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,</li>
<li>uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.</li>  <li>uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.</li>
</ol> </ol>
<strong> </strong> <strong> Rada Rodziców</strong> <strong> </strong> <strong> Rada Rodziców</strong>
<ol> <ol>
<li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>  <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
<li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.</li>  <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.</li>
<li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.</li>  <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.</li>
</ol> </ol>
<strong>Samorz< /strong><strong> ą</strong><strong>d Uczniowski</strong> <strong>Samorz< /strong><strong> ą</strong><strong>d Uczniowski</strong>
Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto: Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
<ol> <ol>
<li>Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;</li>  <li>Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;</li>
<li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>  <li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>
<li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły  <li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły
i środowiska;</li> i środowiska;</li>
</ol> </ol>
<ol start="4"> <ol start="4">
<li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>  <li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>
<li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>  <li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>
<li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami  <li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami
o pracy Szkoły;</li> o pracy Szkoły;</li>
</ol> </ol>
<ol start="7"> <ol start="7">
<li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>  <li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>
</ol> </ol>
<ol start="8"> <ol start="8">
<li>wybór Rzecznika Praw Ucznia.</li>  <li>wybór Rzecznika Praw Ucznia.</li>
</ol> </ol>
&nbsp; &nbsp;
<strong>Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,</strong> <strong>Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,</strong>
<strong>Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.</strong> <strong>Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.</strong>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.