Organy szkoły i ich kompetencje

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 23:15. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 23:15Current Revision
Title
Organy szkoły  Organy szkoły i ich kompetencje
Content
  <strong>Organy szkoły</strong>
  <ol>
   <li>DYREKTOR</li>
   <li>RADA PEDAGOGICZNA</li>
   <li>RADA RODZICÓW</li>
   <li>SAMORZĄD UCZNIOWSKI</li>
  </ol>
  &nbsp;
  <strong>KOMPETENCJE</strong>
  <strong>Dyrektor Szkoły</strong>
  Dyrektor szkoły:
  <ol>
   <li>kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą,</li>
   <li>organizuje działalność szkoły,</li>
   <li>prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników,</li>
   <li>sprawuje opiekę nad uczniami,</li>
   <li>dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.</li>
  </ol>
  <strong>Rada Pedagogiczna</strong>
  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
  <ol>
   <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
   <li>podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,</li>
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015  <li>zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,</li>
   <li>podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,</li>
   <li>podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy,</li>
   <li>ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,</li>
   <li>uchwala Statut Szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do Statutu.</li>
  </ol>
  <strong> </strong> <strong> Rada Rodziców</strong>
  <ol>
   <li>uchwala regulamin swojej działalności,</li>
   <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy.</li>
   <li>uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.</li>
  </ol>
  <strong>Samorz< /strong><strong> ą</strong><strong>d Uczniowski</strong>
  Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej  i  Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
  <ol>
   <li>Opiniuje szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczego Szkoły;</li>
   <li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>
   <li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły
  i środowiska;</li>
  </ol>
  <ol start="4">
   <li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>
   <li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>
   <li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami
  o pracy Szkoły;</li>
  </ol>
  <ol start="7">
   <li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>
  </ol>
  <ol start="8">
   <li>wybór Rzecznika Praw Ucznia.</li>
  </ol>
  &nbsp;
  <strong>Szczegółowy zakres kompetencji organów szkoły określa Statut Szkoły,</strong>
  <strong>Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.</strong>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.