Statut

You are viewing an old revision of this post, from 30 lipca 2013 o 11:55. See below for differences between this version and the current revision.

STATUT PUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. JANA  WYŻYKOWSKIEGO

W  POLKOWICACH

Załącznik do uchwały Nr … /09

Rady Pedagogicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

z dnia … ………….. 2009 r.

Polkowice, 2009

PREAMBUŁA

W trosce o teraźniejszość i przyszłość

Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach,

która swą tradycję tworzy od 1945 roku

my, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice

w hołdzie wszystkim tym,

którzy swoją pracą wspierali jej rozwój

i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,

dla podkreślenia wartości ludzkiej nauki i pracy

w postawie patrona szkoły – dr Jana Wyżykowskiego,

który jest dla nas wzorem człowieka

twórczego, życzliwego, sumiennego i uczciwego,

nawiązując do jego patriotyzmu i rozumienia potrzeb Ojczyzny,

do jego zasad moralnych,

będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

odwołując się do najlepszych tradycji naszej szkoły,

zobowiązani, by przekazać wszystko, co cenne z jej dorobku,

świadomi potrzeby współpracy,

w poczuciu odpowiedzialności

ustanawiamy Statut

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

jako prawa podstawowe dla szkoły oparte na poszanowaniu każdego człowieka, sprawiedliwości, współdziałaniu, dialogu i tolerancji.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Statut dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, zlokalizowanej w budynku przy ul. Kmicica 23, zwanej dalej „Szkołą”.
 1. Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618);
 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);
 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9);
 1. konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12);
 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003);
 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232);

8)       ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH (DZ. U. Z 2003 R. NR 6, POZ. 69);

 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999);

10)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28);

11)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);

12)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516);

13)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125);

14)  innych, niż wymienione w pkt 3 – 13, aktów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;
 1. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;
 1. zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;
 1. Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły;
 1. uczniu, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły;
 1. dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego;
 1. nauczycielu, uczniu, pracowniku – należy przez to rozumieć: nauczyciela, ucznia, pracownika Szkoły;
 1. wychowawcy klasy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć również nauczyciela Oddziału Przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym;
 1. rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia i dziecka;

10) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.

Rozdział 2

Informacje ogólne o Szkole

§ 3.

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Polkowice, zwana dalej „Organem Prowadzącym”.
 1. Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Szkoły, jest  Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”.

§ 4.

 1. Obwód Szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych przy ulicach:
 1. Browarna, J. Chełmońskiego, F. Chopina, M. Karłowicza, W. Kossaka, A. Kmicica, Krótka, Leśna, S. Moniuszki, Młyńska, I. Paderewskiego, J. Skrzetuskiego, Spółdzielcza,, M. Wołodyjowskiego, 11-go Lutego, Zachodnia ;
 1. Wsie: Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, Żuków;
 2. Cykl kształcenia w Szkole trwa 7 lat i obejmuje 3 etapy:
 1. obowiązkowe roczne przygotowanie w Oddziale Przedszkolnym;

2)  etap I – klasy od I  do III – edukacja wczesnoszkolna;

3)  etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy.

 1. Nauka w Szkole kończy się sprawdzianem poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

§ 5.

 1. Szkoła jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielną obsługę finansową.
 1. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych, na dobro, którego wpływają środki finansowe z działalności pozaustawowej, m.in. z wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym i prawnym na ich działalność statutową, niebędącą w sprzeczności z powagą szkoły.
 1. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe, na dofinansowanie niektórych form działalności statutowej, z darowizn, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów i dzieci oraz z przeprowadzanych aukcji i kiermaszy.
 1. W Szkole działa stołówka szkolna.
 1. W Szkole działa sklepik, prowadzony przez osobę fizyczną.

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 6.

 1. Podstawowym celem Szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów i dzieci do ich dalszej edukacji oraz życia w społeczeństwie.

2. Szkoła dążąc do realizacji swoich celów, wykonuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program rozwoju Szkoły oraz program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, m. in. poprzez:
 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach, w tym w  pracowniach przedmiotowych, zapewniających atrakcyjność i nowatorstwo procesu edukacyjnego,
 1. organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych,
 1. udział uczniów w warsztatach językowych,
 1. wzbudzanie w uczniach potrzeby, i wskazania im sposobów, korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 1. przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. umożliwia uczniom dokonywanie świadomych wyborów dalszego kierunku rozwoju osobowego i zawodowego, m. in. poprzez:
 1. umożliwienie uczniom rozwijanie ich zdolności przez udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 1. indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym danym przedmiotem nauczania,
 1. pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego i specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej na temat świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 1. organizowanie wycieczek do zakładów pracy,
 1. kształtuje środowisko wychowawcze uczniów i dzieci sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, m. in. poprzez:
 1. diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dzieci oraz ich oczekiwań w tym zakresie,

b)   systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i dzieci i bieżące korygowanie zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, zgodnie z programem wychowawczym Szkoły,

 1. przydział każdej klasie jednego, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania, nauczyciela wychowawcy,
 1. stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów i dzieci,
 1. kontakt uczniów i dzieci oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym,
 1. współpracę Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 1. udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i dzieciom jej potrzebującym,
 1. wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci,
 1. współpracę Szkoły z innymi instytucjami pomocnymi w kształtowaniu środowiska wychowawczego uczniów i dzieci,
 1. współudział samorządu uczniowskiego w życiu Szkoły;

3. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i dzieci, ustanawia się alarm dźwiękowy, po usłyszeniu którego następuje natychmiastowa ewakuacja uczniów, dzieci i pracowników z budynku Szkoły – 3 długie sygnały dźwiękowe (dzwonki). Ewakuacja następuje zgodnie z odrębnymi przepisami bhp i ppoż.

§ 7.

 1. Szkoła udziela uczniom i dzieciom pomocy materialnej, poprzez:
 1. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów, ośrodek pomocy społecznej, organizacje charytatywne.
 1. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
 1. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii, w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych;
 1. wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej w miarę posiadanych zbiorów.
 1. udzielanie uczniom pomocy o charakterze socjalnym, zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 1. Wniosek o przyznanie uczniowi lub dziecku pomocy materialnej, składa wychowawca.
 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatruje czteroosobowa Szkolna Komisja Pomocy Materialnej, zwana dalej „Szkolną Komisją” powołana przez Dyrektora, na dany rok szkolny.
 1. Pomoc materialną przyznaje Dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Szkolną Komisję.
 2. Szkoła realizując zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i dzieciom współpracuje z Organem Prowadzącym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.

§ 8.

 1. Szkoła udziela uczniom i dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej , m.in. poprzez:
 1. diagnozowanie środowiska ucznia i dziecka;
 1. stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
 1. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i dzieci oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
 1. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń;
 1. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia i dziecka;
 1. określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom i dzieciom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 1. organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów i dzieci, u których stwierdzono trudności w uczeniu się;
 1. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

10)  prowadzenie doradztwa pedagogicznego oraz psychologicznego dla uczniów, dzieci i ich rodziców;

11)  rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców uczniów i dzieci;

12)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13)  podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

14)  prowadzenie edukacji prozdrowotnych i promocji zdrowia wśród uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców;

15)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

16)  współpracę Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii itp.).

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole, o której mowa w ust. 1, organizowana jest w miarę potrzeb, m.in. w formie:
 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 1. zajęć specjalistycznych;
 1. porad dla uczniów;
 1. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 1. Realizując zadania statutowe, Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Polkowicach oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i dzieciom oraz ich rodzicom,               a w szczególności z:
 1. Poradnia do spraw uzależnień;
 1. Świetlica Terapeutyczna w Polkowicach;
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach;
 1. Policja, Straż  Miejska;
 1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Polkowicach, zwaną dalej „Poradnią”, poprzez:
 1. kontakt pracowników pedagogicznych Szkoły z pracownikami Poradni, w celu prawidłowej realizacji swoich zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;
 1. szkolenia pracowników pedagogicznych Szkoły prowadzone przez pracowników Poradni;
 1. szkolenia rodziców organizowane przez Szkołę z udziałem specjalistów z Poradni;
 1. realizację części zadań pracowników Poradni poza swoją siedzibą, w Szkole, w środowisku uczniów i dzieci, w tym również w ich środowisku rodzinnym;
 1. doradztwo metodyczne.

§ 9.

Szkoła realizuje również inne, niż wymienione w § 6, zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:

1) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, m. in. poprzez:

 1. wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych, wartości materialnych i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy etniczne i religijne, do których należą uczniowie Szkoły,
 1. umieszczenie w planie wychowawczym Szkoły i wykorzystywanie, w czasie m.in. lekcji wychowawczych, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 1. w miarę potrzeby, organizowanie lekcji religii dla uczniów i dzieci innego, niż katolickiego wyznania,
 1. organizowanie w Szkole imprez, mających na celu możliwość zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych oraz wyznających inną niż katolicką religię;

2) organizowanie opieki nad uczniami i dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły, m. in. poprzez:

 1. likwidację barier budowlanych w budynku Szkoły,
 1. pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym,
 1. obniżenie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
 1. praca z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 1. na podstawie wniosku poradni psychologiczno – pedagogicznej, zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia i dziecka,
 1. utrzymywanie kontaktów uczniów uczęszczających do Szkoły, z uczniami pobierającymi naukę w domu;

3) umożliwienia rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, m. in. poprzez:

 1. indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym,
 1. organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych, w miarę możliwości finansowych Szkoły,
 1. przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych,
 1. uczestniczenie uczniów i dzieci w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego,
 1. udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10.

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i dzieci oraz  potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, m. in. poprzez:
 1. dbanie by budynek Szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 1. organizowanie dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,
 1. zapewnienie uczniom i dzieciom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich form zajęć szkolnych,
 1. organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych;
 1. sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, m. in. poprzez:
 1. zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 30 uczniów lub do 20 dzieci, w czasie wyjścia z uczniami poza teren Szkoły w granicach miasta Polkowice, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolnej, wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej,
 1. zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów lub do 10 dzieci, w czasie wyjścia (wyjazdu) z uczniami lub dziećmi, poza granice administracyjne miasta  Polkowice,
 1. sprawdzanie przez opiekunów wycieczek stanu liczbowego uczniów i dzieci, przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 1. organizuje dyżury nauczycielskie w Szkole według następujących zasad:
 1. dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Szkole, według ustalonego harmonogramu,
 1. dyżury pełnione są wewnątrz budynku i na terenie posesji Szkoły,
 1. dyżury rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych, a kończą po 15 minutach od zakończenia ostatniej lekcji,
 1. nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów i dzieci oraz porządek i ład w rejonie objętym jego opieką;

4)  organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami i dziećmi, m. in. poprzez:

 1. opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,
 1. obowiązkowe szczepienia ochronne,

c)  sprawowanie opieki nad uczniami i dziećmi z problemami zdrowotnymi,

 1. udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach ucznia i dziecka,

e)  edukację prozdrowotną uczniów i dzieci,

 1. współpracę z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną,
 1. organizację „zielonej szkoły”.

§ 11.

Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne, stanowiące oddzielne dokumenty:

 1. profilaktyczny – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu;
 1. programy edukacyjne – „Z ekologią na Ty”, którego celem jest propagowanie zachowań ekologicznych, „Projekt historyczny – Jedzie pociąg z daleka”, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań koleją, „Cała Polska czyta dzieciom”, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań i pasji czytelniczych;
 1. prozdrowotny –  „Moje zdanie w moich rękach”, którego celem jest propagowanie działań w zakresie idei szkoły promującej zdrowie;
 1. wychowawczy – „Z kulturą na Ty”, którego celem jest propagowanie kultury zachowania, bycia, słowa, tolerancji, „Tradycja zobowiązuje”, którego celem jest przybliżenie pojęcia, „Mała i duża ojczyzna”, „Świąteczne tradycje i zwyczaje”, którego celem jest promowanie efektów twórczości dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, „Wychowanie przez sport”, którego celem jest promowanie aktywnych form wypoczynku i bezpiecznego spędzania czasu;
 1. i inne wynikające z potrzeb szkoły i obowiązujących przepisów.

Rozdział 4

Organy Szkoły

§ 12.

1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor;
 1. Rada Pedagogiczna;
 1. Rada Rodziców;
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Każdy z organów, wymienionych w ust. 1:

 1. działa, oprócz Dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły;
 1. posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie i Statucie;
 1. ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu, otrzymują pozostałe organy;
 1. ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem kompetencji tego organu lub przepisów prawa;
 1. może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów;
 1. posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;
 1. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Szkoły, podaje się do ogólnej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a w szczególności o ochronie danych osobowych.

4. Przepływ informacji między organami odbywa się:

1)   w czasie zebrań organów;

2)   przez radiowęzeł szkolny;

3)   przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń;

4)   dla nauczycieli, poprzez księgę zarządzeń;

5)   dla rodziców, w czasie uroczystości i akademii z udziałem rodziców;

6)   dla uczniów, w czasie apeli.

§ 13.

Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności do kompetencji Dyrektora należy:

1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkoły,
 1. realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go o wykonaniu zale­ceń, uwag i wniosków,
 1. dokonuje oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela,
 1. dba o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 1. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Szkoły,
 1. dopuszcza do użytku program nauczania, podręczniki i środki dydaktyczne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 1. dba o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

i)dba o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

j)dba o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu,

 1. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,

l)nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

m)  dba o przestrzeganie Statutu Szkoły;

2) w zakresie zarządzania i kierowania pracą Szkoły:

 1. a)      kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 1. b)       zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i pono­si odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 1. wyraża zgodę na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje – z wyjątkiem organizacji politycznych,
 1. wypracowuje i realizuje, przy współudziale pozostałych organów Szkoły, rozwój organizacyjny szkoły,
 1. ustala organizację pracy Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 1. podejmuje decyzję w sprawie potraktowania dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego,
 1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 1. podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach,
 1. wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, niezgodnych z przepisami prawa,
 1. realizuje zalecenia i wnioski Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty,
 1. planuje zadania dotyczące obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 1. współpracuje z organami Szkoły oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz edukacji,

ł)  współdziała z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty, w zakresie realizacji swych zadań, które wymagają takiej współpracy,

 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słucha­czy;

3) w zakresie prawa pracy:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 1. zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskona­leniu zawodowym,
 1. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły,
 1. występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom Szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 1. zasięga opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich,
 1. powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierowni­cze w Szkole, a także odwołuje z nich,
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
 1. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 1. współpracuje z zakładowymi organizacjami związków zawodowych,
 1. dokonuje za pracodawcę innych, niż wymienione w lit. a – i czynności w sprawach z zakresu pra­wa pracy;

4) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

 1. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu,
 1. przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego,
 1. zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż;
 1. ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 1. wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu,
 1. powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego,
 1. nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odma­wia nadania tego stopnia,
 1. prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyj­ną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
 1. przechowuje dokumentację związaną z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 1. w zakresie spraw uczniowskich
 1. sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi oraz tworzy im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
 1. kontroluje spełnianie obo­wiązku szkolnego uczniów oraz obo­wiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci, z obwodu szkolnego przydzielonego Szkole,
 1. udziela zezwolenia na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna,
 1. podejmuje decyzje w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału,
 1. wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, objętego obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie,
 1. nagradza i karze uczniów w przypadkach określonych w Statucie,
 1. ustala wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. przyznaje stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pra­cy uczniów,
 1. dba o zapewnienie uczniom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

ł)  odpowiada za warunki i sposób organizowania w Szkole krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 1. organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 1. dba o przestrzeganie praw dziecka oraz praw ucznia oraz dba o upowszechnianie wiedzy o tych prawach,

m)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;

 1. 6) w zakresie administrowania mieniem Szkoły:
 1. organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 1. organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 1. organizuje przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz prace konserwacyjno – remontowe,
 1. organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego,
 1. zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole,
 1. określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,
 1. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, dzieci i pracowników Szkoły, ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.

§ 14.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 1. W wyjątkowych przypadkach, określonych regulaminem działania Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może obradować w składzie ograniczonym do nauczycieli uczących w danej klasie lub na danym poziomie nauczania.
 1. Udział członków Rady Pedagogicznej, w jej posiedzeniach jest obowiązkowy. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określa regulamin pracy Szkoły.
 1. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, za naruszenie której grozi odpowiedzialność, porządkowa, dyscyplinarna lub karna, w zależności od wagi sprawy.
 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:
 1. inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 1. prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej;
 1. zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zebrania;
 1. przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;
 1. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 1. ustalanie, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. uchwalanie Statutu Szkoły;
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 1. programy nauczania i podręczniki;
 1. projekt planu finansowego Szkoły;
 1. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 1. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 1. kandydata na stanowisko dyrektora ustalonego przez Organ Prowadzący, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
 1. zamiar przedłużenia, przez Organ Prowadzący, powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres, bez konkursu;
 1. zamiar powierzenia, przez Dyrektora, nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwołania z niego;
 1. zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauki;
 1. średnią ocen, ustalaną przez komisję stypendialną;
 1. wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustalane przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. stypendium, przyznane przez Dyrektora uczniom za ich wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły oraz jego zmiany.
 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wchodzą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Szkole.
 1. Rada Pedagogiczna porozumiewa się z Radą Rodziców, przed uchwaleniem przez Radę Rodziców programu wychowawczego oraz programu profilaktyki Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15.

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, jako kolegialny organ społeczny, stanowiący reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Zasady tworzenia Rad Rodziców określa ustawa.
 1. Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) uchwalanie:

a)  regulaminu swojej działalności, określającego zakres spraw, o których mowa w ustawie,

b)  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu wychowawczy,

c) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu profilaktyki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców;

 1. współdecydowanie o:
 1. wzorze jednolitego stroju uczniów,
 1. sytuacjach, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju;
 1. opiniowanie:
 1. dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,
 1. szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 1. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
 1. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;
 1. wnioskowanie do Dyrektora o:

a) powstanie Rady Szkoły,

b) dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty;

 1. wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników.

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do:

 1. Organu Prowadzącego;
 1. Kuratora Oświaty;
 1. wszystkich organów Szkoły.

4.  Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji rozpatrującej odwołanie ucznia lub jego rodziców, od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

5.  Rada Rodziców, raz w roku, przyznaje tytuł „Przyjaciela Szkoły” osobom ze środowiska oświatowego  i pozaświatowego, zgodnie z ustalonym regulaminem.

6.  W celu wspierania statutowej działalności Szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7.  Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata, od dnia 1 października do dnia 30 września. Skład Rada Rodziców może ulec zmianie w okresie trwania jej kadencji, do liczby 1/2 jej członków.

§ 16.

1. W Szkole działają dwa organy samorządu uczniowskiego: Rada Samorządu Uczniowskiego i Mały Samorząd Uczniowski, stanowiące statutowe organy reprezentujące społeczność uczniowską.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje uczniów klas IV – VI. W jej skład wchodzą przewodniczący samorządów klasowych i po jednym przedstawicielu klas, wybieranych w tajnym głosowaniu. Prezydium Rady składa się z czterech osób, wybieranych zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego.

3. Mały Samorząd Uczniowski, tworzą uczniowie klas I – III. Pracą Małego Samorządu kierują wychowawcy klas.

4. Kadencja rad samorządów klasowych oraz Małego Samorządu Uczniowskiego trwa od 15 września do 14 września roku następnego. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

5. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

6. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:

 1. opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego Szkoły;
 1. organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 1. inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;
 1. rozstrzyganie sporów między uczniami;
 1. organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 1. redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;
 1. współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;
 1. wybiera rzecznika praw ucznia.
 1. Spory wynikłe między organami Szkoły, rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
 1. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa Szkoły.
 1. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu.
 1. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów, których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również osoba z poza Szkoły, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu.
 1. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba z poza Szkoły, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.

Rozdział 5

Organizacja Szkoły

§ 18.

 1. 1. W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I (jesienno – zimowy) i semestr II (wiosenno – letni). Semestr I trwa od dnia 1 września, do końca drugiego tygodnia stycznia.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Szkole przez pięć dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
 1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, wyznaczając wybraną sobotę do odpracowania zajęć przypadających tego dnia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W zależności od możliwości finansowych Szkoły, Dyrektor organizuje w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.

§ 19.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
 1. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
 1. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów lub dzieci, którzy w jednorocznym kursie nauki i wychowania, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dla danej klasy lub oddziału przedszkolnego, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym nie powinna przekroczyć 26 uczniów lub dzieci. Nie tworzy się nowego oddziału tego samego poziomu nauczania, jeżeli średnia liczba uczniów lub dzieci w istniejących oddziałach byłaby niższa niż 18.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
 1. Warunki i tryb tworzenia w szkole oddziałów międzynarodowych określają odrębne przepisy.

§ 21.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 1. Jednostką rozliczeniową dla zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośredni z uczniami jest 45 minut. Jednostką rozliczeniową dla innych zajęć edukacyjnych jest 60 minut.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może wydać zarządzenie o skróceniu w danym dniu lub w części dnia, zajęć edukacyjnych o maksymalnie 1/3 czasu.
 1. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy czwartej i po piątej lekcji, która trwa 15 minut. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przerwy skraca się odpowiednio, do 5 i 10 minut.

§ 22.

 1. Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawach ramowych planów nauczania.
 1. Podziału oddziałów na grupy, z uwzględnieniem ust. 1, dokonuje się na zajęciach z następujących przedmiotów:
 1. języków obcych w klasach od I do VI – jeżeli liczba uczniów w danym oddziale przekroczy 24 osoby;
 1. wychowania fizycznego – podziału dokonuje się według płci oraz w przypadku, jeżeli liczba uczniów tej samej płci przekroczy liczbę 26;
 1. informatyki – bez względu na liczbę  uczniów w oddziale.
 1. Za zgodą Organu Prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy, również w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2.

§ 23.

1.  Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Zajęcia dodatkowe mają formę:

 1. zajęć w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań;
 1. zajęć i zawodów sportowych oraz rekreacyjno – sportowych;
 1. udziału uczniów w konkursach i imprezach przyjętych w danym roku do realizacji w oparciu o kalendarz konkursów i imprez dla szkół podstawowych;
 1. udziału uczniów i prezentowanie ich osiągnięć podczas wystaw, imprez i uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych;
 1. udziału uczniów w cyklicznej edukacji kulturalnej, wycieczkach, warsztatach.
 1. Zajęcia dodatkowe, Szkoła organizuje w ramach posiadanych środków finansowych.
 1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.
 1. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów lub dzieci.
 1. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.
 1. Liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynosi od 2 do 5 uczniów lub dzieci, zajęć socjoterapeutycznych od 2 do 10 uczniów lub dzieci, zajęć logopedycznych od 2 do 4 uczniów lub dzieci, dydaktyczno – wyrównawczych do 8 uczniów.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w mniejszych grupach lub  indywidualnie.

§ 24.

1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni:
 1. komputerowej z dostępem do Internetu. Zasady korzystania w szkole z Internetu określa Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
 1. biblioteki i czytelni;
 1. świetlicy szkolnej;
 1. gabinetu Dyrektora;
 1. gabinetów wicedyrektorów;
 1. sekretariatu;
 1. pokoju nauczycielskiego;
 1. dwóch gabinetów pielęgniarki szkolnej;
 1. gabinetu pedagoga szkolnego;
 1. gabinetu stomatologicznego;
 1. gabinetu terapii pedagogicznej;
 1. gabinetu logopedycznego;
 1. trzech boisk sportowych;
 1. dwóch sal gimnastycznych z zapleczem;
 1. sali do gimnastyki korekcyjnej;
 1. siłowni;
 1. stołówki szkolnej;
 1. pomieszczeń kuchennych;
 1. pomieszczeń dla organizacji uczniowskich (radiowęzeł);
 1. pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
 1. szatni;
 1. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
 1. sklepiku szkolnego;
 1. archiwum.
 1. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, są przystosowane i wyposażone, adekwatnie do funkcji, jakie mają pełnić.

§ 25.

 1. Dla uczniów i dzieci, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom i dzieciom opieki pozalekcyjnej, Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.
 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Szkoły, w godzinach od 700 do 1800.
 1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów i dzieci nie przekracza 25. Podział  uczniów lub dzieci na  grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium wiekowego.
 1. Do podstawowych zadań realizowanych w świetlicy należą zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w stosunku do uczniów i dzieci w niej przebywających, a w szczególności:

1)   zapewnienie uczniom i dzieciom opieki przed zajęciami dydaktycznymi i po  ich zakończeniu;

 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 1. kształtowanie umiejętności właściwego i wartościowego spędzania czasu wolnego;
 1. organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych itp.;
 1. rozbudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w zespole;
 1. upowszechnianie zasad kultury, w tym zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieniczno-estetycznych;
 1. zapewnienie jednego pełnowartościowego posiłku;
 1. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 1. W świetlicy organizowane są:
 1. pomoc w nauce;
 1. wypoczynek, w tym pobyt na świeżym powietrzu;
 1. imprezy szkolne;
 1. ekspozycje prac uczniów i dzieci;
 1. zajęcia wynikające z zainteresowań dzieci i uczniów:
 1. plastyczno – techniczne,
 1. aktorskie,
 1. muzyczno – ruchowe,
 1. gry i zabawy.
 1. O przyjęciu ucznia lub dziecka na zajęcia świetlicowe i na obiady decyduje, na podstawie karty zgłoszeniowej ich rodziców, komisja ds. kwalifikowania uczniów i dzieci na zajęcia świetlicowe i obiadu, zwana dalej „Komisją kwalifikacyjną”.
 1. Komisja kwalifikacyjna jest kolegialnym organem społecznym, powołanym przez Dyrektora. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
 1. wicedyrektor ds. wychowawczych, jako przewodniczący;
 1. kierownik świetlicy;
 1. przedstawiciel Rady Rodziców;
 1. przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 1. pedagog szkolny;
 1. intendent.
 1. Zgłoszenie, kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów i dzieci do świetlicy i na obiady odbywa się w terminach:
 1. zgłoszenie i pobieranie karty zgłoszeń u kierownika świetlicy – od dnia 10 maja do 10 czerwca;
 1. składanie wypełnionych kart zgłoszeń – od dnia 10 czerwca do 28 sierpnia;
 1. kwalifikowanie uczniów i dzieci i przyjmowanie do świetlicy – do dnia 31 sierpnia.

9.  Po  dniu 1 września, uczniowie i  dzieci przyjmowani są na zajęcia świetlicowe i na obiady, w miarę wolnych miejsc, w ciągu całego roku szkolnego.

§ 26.

W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i dzieci, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów i dzieci oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby, zwani dalej „czytelnikami”.

Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 1. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
 1. prowadzenie zajęć realizujących program ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”;
 1. korzystanie z komputera i programów multimedialnych;
 1. korzystanie z Internetu;
 1. pożyteczne wykorzystanie czasu przez uczniów oczekujących na połączenie komunikacyjne z miejscem zamieszkania.

4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalanych każdego roku w arkuszu organizacji pracy Szkoły.

§ 27.

 1. Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma i materiały audiowizualne, a w szczególności:
 1. literaturę obowiązkową i do wyboru;
 1. publikacje ogólno informacyjne i popularnonaukowe;
 1. literaturę piękną i z poszczególnych dyscyplin wiedzy;
 1. podręczniki szkolne;
 1. literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców;
 1. czasopisma;
 1. pomoce dydaktyczne zarejestrowane na nośnikach informatycznych.
 1. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno – wychowawcze Szkoły oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną i pozostałych czytelników.
 1. Księgozbiór zaewidencjonowany jest w elektronicznych katalogach: alfabetycznym, rzeczowym i zbiorów specjalnych. Książki układane są na regałach według działów treści, a w ich obrębie według nazwisk autorów.
 1. Czytelnik może wypożyczyć do dwóch książek jednorazowo na okres do 2 tygodni. Po terminie, na który książka została wypożyczona, na prośbę czytelnika może być przedłużony okres wypożyczenia książki.
 1. Czytelnicy zwracają bibliotece wypożyczone książki, najpóźniej do 2 tygodni przed zakończeniem w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych w Szkole.
 1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnik może korzystać w czytelni.
 1. Czytelnik odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki i winien odkupić taką samą książkę lub o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza.
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 35.

§ 28.

 1. W ramach zajęć pozalekcyjnych, Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz holu.
 1. Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się pod nadzorem pracownika pedagogicznego Szkoły.

ROZDZIAŁ 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 29.

1.  W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy  administracyjni i obsługi.

2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole należą:

 1. nauczyciele, w tym wychowawcy klas;
 1. wychowawcy świetlicy;
 1. pedagog szkolny;
 1. bibliotekarz.

3. Do zadań pracowników administracyjnych, należą czynności związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej, dokumentacji osobowej pracowników, dokumentacji uczniowskiej oraz wykonywanie innych prac biurowych. Do pracowników administracyjnych Szkoły należą pracownicy:

 1. zapewniający obsługę księgową Szkoły;
 1. administrujący budynkiem i mieniem szkolnym;
 1. prowadzący sprawy kadrowe pracowników Szkoły;
 1. prowadzący obsługę spraw uczniowskich;
 1. prowadzący sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i dzieci oraz pracowników;
 1. zapewniający działanie stołówki szkolnej.

Do zadań pracowników obsługi należy przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, utrzymanie budynku i posesji Szkoły w należytym ładzie i porządku, a wszystkich w nich urządzeń, w sprawności technicznej. Do pracowników obsługi Szkoły należą pracownicy:

 1. sprzątaczki;
 1. woźny;
 1. konserwator;
 1. kucharki;
 1. pomoce kuchenne;
 1. stróże nocni.

W Szkole tworzy się niepedagogiczne stanowiska kierownicze:

1)  głównego księgowego;

 1. kierownika gospodarczego;

W Szkole, swoją pracę wykonuje pielęgniarka szkolna, której stosunek pracy oraz szczegółowe kompetencje określają oddzielne przepisy Ministra Zdrowia. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki szkolnej należy w szczególności dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów i dzieci, o stan sanitarno­higieniczny Szkoły. Pielęgniarka, wykonując swoje zadania, współpracuje z Dyrektorem, wychowawcami i rodzicami uczniów.

Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 3 – 5, określają zakresy obowiązków i uprawnień tych pracowników, umieszczone w ich dokumentacji osobowej.

Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników wymienionych w ust. 3 – 5, uzależniona jest od potrzeb Szkoły oraz jej możliwości finansowych.

Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych reguluje Karta Nauczyciela, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi – ustawa o pracownikach samorządowych, oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 30.

1. Dyrektor Szkoły realizuje swoje zadania przy pomocy następujących   kierowniczych stanowisk pedagogicznych:

1)  wicedyrektora ds. dydaktycznych;

2)  wicedyrektora ds. wychowawczych;

3)  kierownika świetlicy.

 1. Do kompetencji nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, należy w szczególności:
 1. podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych w przydziale czynności;
 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli;
 1. przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli, w stosunku do których sprawują bezpośredni nadzór pedagogiczny;
 1. przygotowywanie projektów dokumentacji szkolnej z zakresu swoich kompetencji;
 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą Szkoły, w zakresie swoich kompetencji;
 1. organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli;
 1. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;
 1. przygotowanie materiałów sprawozdawczych i dokonanie analizy danych, dotyczących efektów kształcenia, wychowania i opieki, w zakresie przydzielonych obszarów działania;
 1. inne kompetencje i zadania, określone w szczegółowym przydziale czynności.
 1. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy, jego obowiązki pełni wicedyrektor ds. dydaktycznych i wicedyrektor ds. dydaktycznych. Podejmują decyzje dotyczące spraw bieżących w zakresie przydzielonych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4.
 1. Wicedyrektorzy podejmują inne decyzje niż bieżące na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora.

§ 31.

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i dzieci.

2. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:

 1. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci, poprzez:
 1. rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 1. przestrzeganie oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów i dzieci zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych,
 1. pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
 1. wietrzenie w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne,
 1. dopilnowanie, aby uczniowie i dzieci, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu,
 1. nie dopuszczenie do zajęć lub przerwanie ich, wyprowadzając uczniów i dzieci oraz powiadamiając Dyrektora, w przypadku jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i dzieci,
 1. w razie potrzeby, udzielenie uczniom i dzieciom pierwszej pomocy;
 1. prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez:
 1. właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazania, dostosowanego do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów i dzieci,
 1. właściwe rozplanowanie realizacji materiału nauczania,
 1. utrwalanie przez uczniów i dzieci przerobionych partii materiału nauczania,
 1. stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,
 1. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów i dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;
 1. dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, poprzez:
 1. przydzielenie pod opiekę jednemu nauczycielowi sali lekcyjnej, z jednoczesnym przyjęciem przez tego nauczyciela odpowiedzialności porządkowej za stan liczbowy i jakościowy mienia znajdującego się w tej sali,
 1. zgłaszanie przez opiekuna sali lekcyjnej zapotrzebowania na doposażenie sali lub wymianę zużytego sprzętu na nowy,
 1. zabezpieczenie przez opiekuna sali lekcyjnej, wartościowego sprzętu szkolnego lub pomocy naukowych,
 1. dbanie przez opiekuna sali o estetykę wnętrza i zgłaszanie Dyrektorowi o usterkach powodujących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów lub dzieci korzystających z tej sali lekcyjnej;
 1. wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:
 1. prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania indywidualne uczniów,
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, który nie może sprostać wymaganiom z danych zajęć edukacyjnych, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,

c)udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują lub pośredniczenie w zorganizowaniu takiej pomocy, głównie w poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 1. bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów i dzieci oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów i dzieci, poprzez:

a)  ocenianie wszystkich uczniów według tych samych kryteriów oceniania,

 1. b)   stosowanie jawności oceniania i uzasadnianie wystawianych ocen,
 1. dawanie wszystkim uczniom szans na poprawę ocen, które ich nie satysfakcjonują;
 1. udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów i dzieci, poprzez:
 1. zdiagnozowanie potrzeb uczniów i dzieci oraz przyczyn niepowodzeń,
 1. współpracę nauczyciela w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych ucznia i dziecka, z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia i dziecka, pedagogiem szkolnym i specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

c)zachęcanie uczniów i dzieci zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom i dzieciom z trudnościami w nauce;

 1. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć poprzez:
 1. podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych,
 1. udział w konferencjach metodycznych i korzystanie z pomocy doradców metodycznych,

c)inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 1. współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego,

e)współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie badania jakości swojej pracy i pracy Szkoły,

 1. f)   samokształcenie, wykorzystując najnowszą literaturę z zakresu metodyki nauczania i merytoryczną dotyczącą nauczanego przedmiotu;
 1. prowadzeniem dokumentacji szkolnej wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
 1. Nauczyciele składają Dyrektorowi roczne rozkłady materiału nauczania do dnia 15 września każdego roku.
 1. Nauczyciele stażyści opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych. Nauczyciele mianowani i dyplomowani  opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć, które są hospitowane.
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy metodycznego, pracowników Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polkowicach, w formie indywidualnych konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach doskonalenia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmienić nauczyciela danego przedmiotu na pisemny umotywowany wniosek więcej niż połowy uczniów i rodziców uczniów, danego oddziału.
 1. Zmiana, o której mowa w ust. 6, następuje od drugiego semestru lub nowego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania roku szkolnego.
 1. Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale, z przyczyn o których mowa w ust. 6, traci z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć, godziny ponadwymiarowe, jeżeli miał takowe przydzielone lub uzupełnia etat innymi godzinami zajęć, jeżeli w wyniku tej zmiany, nie będzie mógł realizować obowiązującego go wymiaru zajęć.
 1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 32.

 1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.
 1. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy:
 1. wypracowanie, wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu regulującego wzajemne prawa i obowiązki;
 1. pomoc w opracowaniu przez nauczyciela projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu;
 1. prowadzenie zajęć z uczniami, których obserwatorem będzie nauczyciel odbywający staż i omawianie z nim obserwowanych zajęć;
 1. uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż i omawianie z prowadzącym, obserwowane zajęcia;
 1. wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych;
 1. opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 1. udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu:

 1. na jego umotywowany wniosek;
 1. w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;
 1. w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną;
 1. w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków;
 1. na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż.

§ 33.

 1. Nauczyciele tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz w miarę potrzeb jego modyfikowanie, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji. Przewodniczącym zespołu jest wybrany przez nauczycieli wychowawca danego oddziału.
 1. Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej „przewodniczącym”.
 1. W Szkole działają następujące zespoły:
 1. Edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele klas I-III;
 2. Zespół nauczycieli uczących w kl. IV
 3. Zespół nauczycieli uczących w kl. V
 4. Zespół nauczycieli uczących w kl. VI
 5. Zespół wychowawców świetlicy.
 1. Cele i zadania zespołu nauczycieli uczących w danym pionie klas obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania w Szkole, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
 1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w szczególności dla początkujących nauczycieli;
 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 1. wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. W Szkole działa Komisja ds. analizy wyników sprawdzianu oraz wykorzystania  ich do programu poprawy jakości kształcenia w Szkole.
 1. W miarę potrzeb, w Szkole tworzy się zespoły problemowo – zadaniowe, doraźnie powoływane do wykonania specyficznych, nieplanowanych wcześniej zadań Szkoły. Pracami zespołów kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora, na wniosek członków zespołu.
 1. Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności:
 1. kierowanie pracami zespołu;
 1. opracowywanie planów pracy zespołu;
 1. organizowanie spotkań zespołu;
 1. organizowanie lekcji koleżeńskich;
 1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia;
 1. analizowanie pracy zespołu;
 1. sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdań z działalności zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.

§ 34.

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 1. Wychowawca w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania w Szkoły.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i dziećmi danego oddziału, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów i dzieci, proces ich uczenia się i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów i dzieci;
 1. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i dzieci, oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
 1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia i dziecko;
 1. występuje z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu, z którym uczeń, objęty indywidualnym programem lub tokiem nauki, ma trudności, o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia, z zachowaniem warunków zgodnych z odrębnymi przepisami;
 1. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, w tym wycieczki integracyjne i rekreacyjne,
 1. treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzeba jest indywidualna opieka;
 1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 1. współdziałania z rodzicami, poprzez udzielanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w realizacji swoich zadań,
 1. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów i dzieci.
 1. Wychowawca spełnia swoje zadania dopasowując metody wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów i dzieci.
 1. Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów i dzieci, zgodnie z harmonogramem szkolnym, jeżeli istnieje taka potrzeba – w każdej chwili, również w domu ucznia lub dziecka, ponadto, wraz z pozostałymi nauczycielami, pełni dyżur w trakcie spotkań z rodzicami oczekując na zainteresowanych rodziców.
 1. Wychowawca klasy czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów. Współpracuje w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i wicedyrektorem.
 1. Wychowawca prowadzi i odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli, dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów i dzieci, w oddziale, nad którym powierzono mu opiekę.
 1. Wychowawca klas IV – VI prowadzi zeszyt, w którym są odnotowywane uwagi dotyczące zachowania pozytywnego i negatywnego, pracy na rzecz szkoły i klasy i stosunku do obowiązków szkolnych każdego ucznia danej klasy. Wychowawcy klas I – VI prowadzi teczkę, w której gromadzi materiały dotyczące zespołu klasowego. Skład teczki ustalają wychowawcy kl. I – II i IV – VI.

10.  W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor powierza pełnienie w zastępstwie obowiązków wychowawcy, innemu nauczycielowi.

11.  Wychowawca, w uzasadnionych wypadkach, może wystąpić do Dyrektora z umotywowanym wnioskiem o zwolnienie go z funkcji wychowawcy danego oddziału. Dyrektor wniosek może przyjąć lub odrzucić.

 1. Dyrektor zmienia wychowawcę oddziału na pisemny umotywowany wniosek większości rodziców uczniów, danego oddziału. W sytuacji zmiany wychowawcy, Dyrektor może wziąć pod uwagę propozycję większości uczniów lub ich rodziców, dotyczącą wskazania osoby nowego wychowawcy.

§ 35.

1. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

 1. udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;
 1. organizowanie różnych form pracy czytelniczej;
 1. zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek;
 1. przygotowanie uczniów i dzieci do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;
 1. tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;
 1. udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika;
 1. wdrażanie uczniów i dzieci do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych;
 1. wyrabianie w uczniach nawyku czytania czasopism, w szczególności dzienników;
 1. wyrabianie i pogłębianie u uczniów i dzieci nawyku czytania i uczenia się;
 1. organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. organizowanie:
 1. wystawy nowości wydawniczych,
 1. wystawy książki pedagogicznej,
 1. inne, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny;
 1. informowanie czytelników o nowościach wydawniczych;
 1. gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie;
 1. troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;
 1. prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków;
 1. opracowywanie biblioteczne zbiorów;
 1. prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów;
 1. właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki;
 1. co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie wychowawcom klas oraz za ich pośrednictwem, rodzicom, stanu czytelnictwa uczniów.
 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie miasta, głównie w zakresie wymiany doświadczeń oraz organizowania i udziału w zajęciach otwartych innych nauczycieli bibliotekarzy.
 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z bibliotekami na terenie miasta i gminy w zakresie wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarza oraz w pozyskiwaniu nowości wydawniczych i nawiązywaniu korzystnej współpracy z wydawnictwami szkolnymi.

§ 36.

 1. W Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Pedagog szkolny wspomaga wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów i dzieci w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, a w szczególności:
 1. diagnozuje oraz ocenia potrzeby uczniów i dzieci w zakresie opiekuńczo wychowawczym;
 1. wspomaga wychowawców klas w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku nauki;
 1. udziela wychowawcom i rodzicom pomocy w ich pracy z uczniami i dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;
 1. współdziała w opracowaniu planu wychowawczego Szkoły;
 1. organizuje pomoc uczniom i dzieciom w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodeficytów i zaburzeń rozwojowych;
 1. udziela pomocy uczniom i dzieciom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń pedagogicznych;
 1. udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów z rodziną, nauczycielami lub rówieśnikami;
 1. przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów;
 1. organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę.

§ 37.

1.  W Szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy udzielanie pomocy uczniom i dzieciom z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają uczenie się, oraz wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach w tym zakresie. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów i dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;
 1. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej;
 1. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów i dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
 1. organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów i dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i dzieci oraz rodziców i nauczycieli;
 1. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia i dziecka;
 1. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki.

§ 38.

1. W Szkole działa Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa, zwany dalej „Koordynatorem”, którego zadaniem jest integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpraca ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

2. Koordynator powoływany jest przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.

 1. Koordynator powoływany jest spośród nauczycieli zatrudnionych Szkoły, na czas nieokreślony.
 1. Dyrektor może odwołać Koordynatora, po zasięgnięciu opinii organów Szkoły:
 1. na jego umotywowany wniosek;
 1. w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;
 1. w przypadku ukarania go karą dyscyplinarną;
 1. w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków;
 1. na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców lub Rady Samorządu.
 1. W szczególności do zadań Koordynatora należy:
 1. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy;
 1. inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników Szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa;
 1. integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, dzieci, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;
 1. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 1. wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
 1. pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uczniów i dzieci;
 1. zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa uczniów i dzieci;
 1. współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;
 1. współpraca z rodzicami i środowiskiem;
 1. dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną;
 1. promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów i dzieci.
 1. Koordynator dokumentuje swoje działania i co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział 7

Uczniowie Szkoły i  ich  rodzice

§ 39.

 1. Do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 6 roku życia. (może być od 5) W określonych prawem przypadkach, do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają również dzieci do 10 roku życia, jeżeli dziecku odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Do Szkoły uczęszczają uczniowie, realizujący obowiązek szkolny, od 7 roku życia do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 14 lat.
 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

§ 40

 1. Rekrutacja uczniów i dzieci do Szkoły odbywa się z rocznym wyprzedzeniem, w terminach od lutego do marca.
 1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie i dzieci:
 1. z urzędu – zamieszkali w obwodzie Szkoły;
 1. na wniosek rodziców – zamieszkali poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. W przypadku, gdy liczba chętnych uczniów i dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły, jest większa od liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, o przyjęciu ucznia lub dziecka spoza obwodu, decyduje Dyrektor na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Komisję Rekrutacyjną, wyłonioną przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków, powołuje Dyrektor.
 1. Przy rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:
 1. małą odległość miejsca pracy rodzica lub członka rodziny opiekującego się dzieckiem, od siedziby Szkoły;
 1. opinią o dziecku wystawioną przez dyrektora przedszkola, do której uczęszczało dziecko.
 1. Listę uczniów lub dzieci spoza obwodu, przyjętych do Szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego, Dyrektor podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły.
 1. Od decyzji w sprawie nie przyjęcia ucznia lub dziecka do Szkoły, rodzicom przysługuje prawo wniesienia wniosku do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie ich prośby, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§ 41.

1. Uczniów przyjętych do pierwszych klas przydziela się do poszczególnych  oddziałów wg zasad:

 1. proporcjonalny podział uczniów o różnych zdolnościach przyswajania wiedzy, mierzony na podstawie wystawionej opinii nauczycieli oddziałów zerowych;
 1. w miarę możliwości, w równej liczbie dziewcząt i chłopców;
 1. równy podział między wszystkie oddziały, uczniów z rozpoznanymi dysfunkcjami psychicznymi lub fizycznymi.

2.  W przypadku tworzenia klas specjalistycznych, lub dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, nie mają zastosowania zasady, o których mowa w ust. 1.

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców ucznia, Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie oddziału przydzielonego wg zasad określonych w ust. 1.

4.  Warunki i tryb przyjmowania do szkoły osób nie będących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

§ 42.

 1. Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności do:
 1. właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, m. in. poprzez:
 1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
 1. różnorodność zajęć w każdym dniu,
 1. nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
 1. prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek;
 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, m. in. poprzez:
 1. korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Szkołę oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
 1. możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa;
 1. korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
 1. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 1. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m. in. poprzez:
 1. możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań,
 1. możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów,
 1. możliwość korzystania z dodatkowej literatury przedmiotowej w bibliotece szkolnej,
 1. możliwość uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w tym uzyskiwanie pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie przygotowywania się do udziału w tych imprezach;
 1. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, m. in. poprzez:
 1. określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania,
 1. prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny,
 1. możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny,
 1. bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,
 1. uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach obejmujących więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,
 1. przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż trzech w okresie jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki obejmującej tematy z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
 1. pomocy w przypadku trudności w nauce, m. in. poprzez:
 1. możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych przez poszczególnych nauczycieli,
 1. możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 1. oczekiwanie pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów osiągających wysokie oceny w nauce;
 1. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych;
 1. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego, nadawanie programów w rozgłośni szkolnej oraz wydawanie gazetki samorządowej.

§ 43.

 1. W Szkole tworzy się funkcję Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej „Rzecznikiem”. Rzecznikiem może być pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole.
 1. Kandydata na funkcję Rzecznika proponuje Dyrektorowi Rada Samorządu Uczniowskiego. Zasady i tryb wyłaniania kandydata na Rzecznika, określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 1. Rzecznika powołuje Dyrektor na okres trzech lat, od dnia 1 października do dnia 30 września – po upływie trzyletniej kadencji.
 1. Rzecznika odwołuje się z funkcji przed upływem jego kadencji:
 1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego;
 1. na wniosek Rzecznika;
 1. z dniem rozwiązania stosunku pracy Rzecznika z Szkoły.
 1. Rzecznik stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka, Statucie Szkoły i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem ucznia.
 1. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw ucznia, w szczególności:
 1. prawa do ochrony zdrowia;
 1. prawa do wypoczynku;
 1. prawa do godziwych warunków nauki;
 1. prawa do poszanowania godności i podmiotowego traktowania;
 1. prawa do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, złym traktowaniem.
 1. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza uczniów niepełnosprawnych.
 1. Rzecznik podejmuje działania przewidziane w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia, ich rodziców, pracowników Szkoły, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra ucznia.
 1. Rzecznik może:
 1. za zgodą Dyrektora, zwrócić się do właściwych organów pozaszkolnych, organizacji lub instytucji o podjęcie na rzecz ucznia działań z zakresu ich kompetencji;
 1. zwrócić się do organów Szkoły o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe;
 1. występować jako obrońca w sprawach konfliktowych dotyczących ucznia;
 1. na wniosek ucznia, uczestniczyć w charakterze obserwatora w czasie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego;
 1. wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie, zgodnych z prawem, chroniących prawa ucznia.

10. Rzecznik w swych działaniach zachowuje niezależność, nie może jednak przekraczać kompetencji organów lub pracowników, jeżeli nie oni są powodem jego interwencji.

11. Rzecznik corocznie przedstawia organom Szkoły informację o swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania praw ucznia.

§ 44.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1)  udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, a w szczególności:

 1. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
 1. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 1. okazywania szacunku pracownikom Szkoły i kolegom,
 1. przeciwstawiania się przejawom agresji,
 1. naprawiania wyrządzonej szkody;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój intelektualny i kulturalny;

4) dbałości o ład i porządek w Szkole oraz dbałość o mienie szkolne;

5) współtworzenia i dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu Szkoły w środowisku;

 1. dbania o schludny wygląd oraz noszenia na terenie Szkoły jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 2;
 1. nie korzystania z telefonów komórkowych na czas trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej;
 1. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie, o których mowa w Statucie.

2. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, określony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców, stanowi załącznik nr 7 do statutu.

 1. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach spodniach długich za zgoda nauczyciela wf i sportowym obuwiu.
 1. Uczniów obowiązuje posiadanie prostej fryzury i naturalnego koloru włosów, Uczniowie nie malują oczu, ust, ani paznokci; nie noszą biżuterii, w tym ozdób na uszach.
 1. Na terenie budynku Szkoły obowiązuje uczniów i dzieci noszenie obuwia sportowego.

§ 45.

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;

5) dzielność i odwagę;

6) najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym.

2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane w następującej w formie:

 1. pochwały ustnej wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej;
 1. pochwały ustnej Dyrektora lub dyplomu, na wniosek wychowawcy;
 1. listu gratulacyjnego, na wniosek Rady Pedagogicznej;
 1. nagrody rzeczowej (książkowej) na wniosek wychowawcy finansowanej ze środków Rady Rodziców;
 1. świadectwa szkolnego z wyróżnieniem;
 1. brązowej, srebrnej, lub złotej Odznaki Patrona przyzwanej przez Radę Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy;
 1. tytułu Uczeń Roku przyzwanej przez Radę Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy;
 1. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.
 1. Wzory Odznak Patrona opracowała Rada Pedagogiczna. Szczegółowe zasady ich przyznawania i wręczania określa regulamin.
 1. Uczeń, otrzymuje odznakę przedmiotową „Najlepszy z …” zgodnie z regulaminem.

6.  Uczniowie klas III otrzymują dyplomy ukończenia I etapu edukacji, a  absolwenci – pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły.

§ 46.

 1. W stosunku do ucznia nieprzestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 44, może być zastosowana jedna z następujących kar:
 1. upomnienie wychowawcy;
 1. upomnienie Dyrektora, na wniosek wychowawcy;
 1. nagana Dyrektora, na wniosek wychowawcy;
 1. nagana Dyrektora, z równoczesnym zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, na wniosek wychowawcy;
 1. czasowe zawieszenie w prawach ucznia;
 1. przeniesienie ucznia do innego oddziału, na wniosek zespołu nauczycieli, po konsultacji z rodzicami ucznia;
 1. wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Dyrektor może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
 1. ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innych osób;
 1. przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w czasie trwania zajęć edukacyjnych;
 1. używania lub handlu narkotykami;
 1. dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży;
 1. innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego;
 1. opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 1. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia.
 1. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów samorządu uczniowskiego o obronę jego interesów.
 1. Od udzielonych kar, uczniowi przysługuje odwołanie w terminie do trzech dni, od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia, do następujących organów:
 1. od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – do Dyrektora Szkoły;
 1. od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2 do pkt 6 – do Rady Pedagogicznej;
 1. Od udzielonej kary wnioskowania do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, uczniowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania jego decyzji.
 1. O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1, Szkoła zawiadamia rodziców ucznia.

§ 47.

 1. Rodzice ucznia lub dziecka informują osobiście wychowawcę, najpóźniej do południa następnego dnia lub telefonicznie sekretariat szkoły o przyczynie                 i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach szkolnych.
 1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach, dokonywane jest na piśmie przez rodziców, do trzeciego dnia od powrotu ucznia lub dziecka na zajęcia szkolne.
 1. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach, może być zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę, zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania zajęć było niezbędne.
 1. Uczeń, którego nieobecność w szkole przekracza miesiąc, po ustaniu przyczyny nieobecności, uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy oraz terminy i formy jej zaprezentowania.
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę lub innego nauczyciela, w przypadku udziału w:
 1. imprezach sportowych;
 1. konkursach przedmiotowych;
 1. wycieczkach szkolnych;
 1. imprezach, gdzie reprezentuje Szkołę.
 1. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, przez innego nauczyciela, dokonywane jest na piśmie i przekazywane wychowawcy. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do nie odnotowywania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przez innych nauczycieli.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, na czas określony, nie dłuższy niż na 2 miesiące. Przed rozpoczęciem zwolnienia, trwającego co najmniej miesiąc, uczeń uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, jakie partie materiału i w jakiej formie będzie zaliczał po zakończeniu przyczyny nieobecności w szkole. Po zakończeniu zwolnienia, uczeń zdaje zaległe partie materiału ze wszystkich przedmiotów.
 1. W przypadku nieusprawiedliwionych obecności ucznia obowiązują zasady postępowania ujęte w „Procedurach postępowania…”.

§ 48.

 1. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia nieprzerwanie okres, co najmniej jednego miesiąca.
 1. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, Dyrektor podejmuje następujące działania:
 1. wysyła rodzicom upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany;

2) wzywa ucznia do stawienia się w Szkole w wyznaczonym terminie;

3)   informuje, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;

3. W przypadku nie zastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu Dyrektor wnioskuje o nałożenie kary grzywny na rodziców w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

 1. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach  pozalekcyjnych powoduje skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć pozalekcyjnych. O fakcie skreślenia ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia, powiadamia wychowawcę klasy, który powiadamia rodziców ucznia.

§ 49.

 1. Rodzice uczniów i dzieci oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci.
 1. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Szkole, w oddziale szkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko;
 1. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 1. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 1. pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka;
 1. wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty, opinii na temat pracy Szkoły.
 1. Szkoła organizuje zebranie rodziców w terminach ustalanych na początku każdego roku szkolnego.
 1. Raz w miesiącu organizowane są spotkania rodziców z wychowawcą, co drugi miesiąc konsultacje z nauczycielami przedmiotu.
 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego podają do wiadomości rodziców dni tygodnia i godziny, w których są do dyspozycji rodziców. Informacje te podawane są na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu rodziców.
 1. Rodzice mają prawo do przybycia do Szkoły, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranym nauczycielem po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 1. Rodzice, poprzez swoich przedstawicieli, współuczestniczą w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych.
 1. Rodzice uczniów Szkoły mogą zorganizować dla swoich dzieci bal kończący naukę w Szkole. Podczas trwania balu, rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. Wychowawcy klas pomagają rodzicom w zorganizowaniu tej imprezy.

§ 50.

 1. Rodzice uczniów i dzieci uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie klasową rade rodziców.
 1. W skład klasowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.
 1. Do dnia wyboru nowego składu klasowej rady rodziców, działa klasowa rada rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym.
 1. Klasowa rada rodziców pomaga wychowawcy klasy przy organizowaniu i realizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie lub dzieci danego oddziału.
 1. Klasowa rada rodziców może występować do wychowawcy klasy lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów lub dzieci danego oddziału, jeżeli nie godzi to w dobro osobiste ucznia (dziecka) lub nie jest objęte tajemnicą służbową.
 1. Spośród klasowych rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rodzice uczniów danego oddziału, mogą większością głosów wnieść wniosek do Dyrektora, o zmianę wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zachowaniem zasad, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8.

Rozdział 8

Wewnątrzszkolny  system  oceniania

§ 51.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania, zwany dalej „WSO”, ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i oraz o postępach w tym zakresie;
 1. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 1. dostarczenie rodzicom uczniów i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 1. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do jednego tygodnia, do dnia zakończenia semestru I (jesienno – zimowego).
 1. Szczegółowe zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zasady przeprowadzania sprawdzianu, określają odrębne przepisy.

§ 52.

 1. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jak również o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom uczniów przez wychowawcę klasy, w formie ustnej lub pisemnej, w czasie ich pierwszego zebrania, na początku roku szkolnego. Informacje te mogą być przekazane w tej formie również przez nauczyciela danego przedmiotu. Potwierdzeniem faktu poinformowania rodzica, jest jego podpis złożony w dzienniku lekcyjnym w rubryce „kontakty z rodzicami” oraz scenariusz spotkania z rodzicami opracowany przez wychowawcę danej klasy.

§ 53.

 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Przewidywaną ocenę niedostateczną lub naganną ocenę zachowania ucznia, nauczyciel przedmiotu i wychowawca, na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, w rubryce przeznaczonej na ocenę roczną.
 1. W stosunku do uczniów obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w czasie poszczególnych zajęć edukacyjnych, miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 1. Uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą do nauczyciela danego przedmiotu o zweryfikowanie proponowanej oceny rocznej, w wyniku pisemnego sprawdzianu obejmującego roczny program nauczania wg kryterium określonego przez tego nauczyciela.
 1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz przewidywaną naganną roczną ocenę zachowania, oddzielnie dla każdego ucznia i przekazuje uczniom do podpisu przez ich rodziców.
 1. Uczeń potwierdza odbiór wykazu przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannej zachowania, o którym mowa w ust. 5, swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym na stronie do dyspozycji wychowawcy klasy. Uczeń w terminie do tygodnia, oddaje wychowawcy wykaz podpisany przez rodziców.
 1. Podpisane przez rodziców wykazy ocen niedostatecznych i oceny nagannej, wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Ewentualne sfałszowanie przez ucznia, podpisu rodzica, nie obciąża Szkoły i zwalnia od innego sposobu przekazania rodzicom informacji o ocenach.
 1. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia przez rodziców przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 7, w okresie tygodnia, wychowawca klasy informuje rodziców pisemnie listem poleconym, wysyłając go w terminie, co najmniej trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt listownego powiadomienia rodziców, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz przechowuje potwierdzenie wysłania listu poleconego do końca danego roku szkolnego.
 1. List polecony, o którym mowa w ust. 8, adresowany jest na oboje rodziców. Rodzice mogą, najpóźniej do miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, poinformować w formie pisemnej wychowawcę klasy, iż należy informować o ocenach ich dziecka, osobiście lub listownie, oddzielnie każdego z rodziców lub tylko jednego z nich, przedstawiając oryginał dokumentu na mocy, którego tylko jeden z rodziców sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem.

10.  Przewidywane roczne oceny ucznia, inne niż niedostateczne lub naganne zachowania, nauczyciele przedmiotu wpisują do dziennika lekcyjnego 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanych ocenach, uczniowie informowani są w obecności całej klasy, a nauczyciele potwierdzają fakt poinformowania, zapisem przy temacie lekcyjnym.

11.  Na życzenie rodziców ucznia, wychowawca klasy sporządza pisemny wykaz wszystkich przewidywanych ocen rocznych ucznia, przekazuje uczniowi do podpisu przez zainteresowanych rodziców, a podpisane zatrzymuje i przechowuje.

12.  W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie w przypadku dużej liczby bieżących ocen niedostatecznych, nagannym zachowaniu, częstym opuszczaniu zajęć szkolnych, wychowawca na bieżąco informuje rodziców ucznia o istniejących problemach.

§ 54.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas od I do III formułowane są w sposób opisowy.

Ocenianie bieżące uczniów klas od I do III dokonywane jest w formie:

 1. słownej oceny motywującej do aktywności i wysiłku;

2)   pisemnej informacji wpisanej do zeszytu ucznia na temat poprawności wykonania zadania;

 1. bieżącej oceny cząstkowej wg skali:
Lp. Słowne wyrażenie oceny Skrót literowy Cyfrowe wyrażenie oceny
1 celujący cel. 6
2 bardzo dobry bdb. 5
3 dobry db. 4
4 dostateczny dst. 3
5 dopuszczający dop. 2
6 niedostateczny ndst. 1

Ocena opisowa obejmuje:

 1. mówienie;
 1. czytanie;
 1. pisanie;
 1. gramatykę i ortografię;
 1. stosunek ucznia do zajęć artystycznych;
 1. podstawowe umiejętności z edukacji matematycznej;
 1. sprawność ruchową;
 1. rozwiązywanie zadań tekstowych;
 1. orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym.

Przy opisowym ocenianiu uwzględnia się:

 1. znajomość faktów i pojęć, stopień opanowania kompetencji i wiadomości;
 1. umiejętność samooceny;
 1. umiejętność interpretacji;
 1. wytrwałość i zaangażowanie;
 1. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych;
 1. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach nowych;
 1. tempo przyswajania wiedzy;
 1. umiejętność pracy w grupie;
 1. postawę ucznia i jego zachowania emocjonalne;

10) predyspozycje ucznia, jego indywidualne cechy osobowe.

Ocena opisowa, formułowana w postaci Karty Ocen, przekazywana jest w trakcie spotkania z rodzicami na zakończenie pierwszego półrocza. Kopia Karty Ocen przechowywana jest w dokumentach szkolnych.

§ 55.

 1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów klas od IV do VI, ustala się w stopniach według następującej skali:
Lp. Słowne wyrażenie oceny Skrót literowy Cyfrowe wyrażenie oceny
1 celujący cel. 6
2 bardzo dobry bdb. 5
3 dobry db. 4
4 dostateczny dst. 3
5 dopuszczający dop. 2
6 niedostateczny ndst. 1
 1. Przed wyżej wymienionymi ocenami można postawić plus lub minus, nie dotyczy to klasyfikacyjnych ocen rocznych.
 1. Dopuszcza się, za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność, zamiast oceny, używanie pomocniczo znaków „+” i „–” oraz zamienianie ich na oceny zgodnie z regułą:
 1. + + + + +  ocena bardzo dobra;
 1. - – –  ocena niedostateczna;

§ 56.

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
 1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub
 1. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz

b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym minimalne wymagania programowe, oraz
 1. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 1. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym minimalnych wymagań, oraz
 1. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
 1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz:

rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

 1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz

nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

2.  Szczegółowe lub różne zasady oceniania, oraz zasady wspólne dla wszystkich przedmiotów lecz podlegające okresowej ewaluacji i zmianom, określają PSO, opracowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na podstawie WSO, stanowiące oddzielne akty wewnątrzszkolnego systemu prawnego.

§ 57.

 1. Ocenianiu ucznia podlegają:
 1. wiedza i umiejętności, sprawdzane poprzez:
 1. prace klasowe, obejmujące przynajmniej jeden dział programowy (czas trwania od 1 do 2 godzin),
 1. sprawdziany śródsemestralne (klasyfikacyjne), pisane z powodu niskiej frekwencji ucznia,
 1. kartkówki, obejmujące do trzech ostatnich tematów lekcyjnych (czas trwania do 15 min.),
 1. odpowiedzi ustne,
 1. współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat),
 1. prace domowe,
 1. aktywność na lekcji;
 1. prace dodatkowe –długoterminowe prace projektowe, dodatkowe zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych,
 1. praca w grupach;
 1. aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie nauczania;
 1. styl pracy ucznia.
 1. Nauczyciel ustala, informuje uczniów oraz wpisuje do dziennika lekcyjnego, z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem o terminie pisania przez uczniów pracy klasowej.
 1. Uczeń może pisać jedną pracę klasową w ciągu dnia oraz maksymalnie trzy prace klasowe w okresie tygodnia. Zasada ta nie dotyczy innych form sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia oraz przypadku zmiany, na prośbę uczniów, zapowiedzianego wcześniej terminu pisania pracy klasowej.
 1. Kartkówki oraz odpytywanie ustne ucznia, obejmujące treści nauczania ostatnich trzech jednostek lekcyjnych, przeprowadzane są bez uprzedzenia.
 1. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.
 1. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia, na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej, jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej.
 1. Pisemne prace uczniów, nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do dwóch tygodni od dnia ich napisania, z wyjątkiem prac klasowych, których termin sprawdzenia upływa po trzech tygodniach. Terminy sprawdzenia prac uczniów wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela w pracy.
 1. W przypadku nie dotrzymania przez nauczyciela terminów, o których mowa w ust.7, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych, otrzymanych przez uczniów za te prace pisemne.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są im udostępniane do wglądu lub oddawane. Nauczyciel wyznacza termin, do którego uczeń ma opanować braki w materiale nauczania.
 1. Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do końca roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym. Rodzice mogą zapoznać się z pracami uczniów w czasie konsultacji z nauczycielami.
 1. Uczeń ma prawo do poprawienia niesatysfakcjonującej go bieżącej oceny, w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawy oceny uczeń może dokonać w terminie do trzech tygodni od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok oceny poprzedniej; obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania wiedzy lub umiejętności. Liczbę zwolnień w semestrze oraz szczegółowe zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć przez ucznia określa PSO.
 1. Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną,  uzupełnia poziom wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, zgodnie z PSO.

§ 58.

 1. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, po zakończonym okresie ferii letnich i zimowych.
 1. Uczniowie pierwszych klas i czwartych nie otrzymują ocen niedostatecznych do końca września danego roku szkolnego.
 1. Oceny są jawne dla ucznia oraz rodziców ucznia.
 1. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą, a w formie pisemnej – ocenę klasyfikacyjną.
 1. Wniosek o uzasadnienie oceny bieżącej kieruje się w formie ustnej do nauczyciela danego przedmiotu, w terminie do trzech dni od daty jej wystawienia. Wniosek o uzasadnienie oceny klasyfikacyjnej kieruje się w formie pisemnej do Dyrektora, w terminie do pięciu dni, przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, nauczyciel wystawia uczniowi na podstawie, co najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych, w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć danego przedmiotu, wg następującej zasady:
Tygodniowa liczba godzin zajęć

danego przedmiotu

Minimalna liczba bieżących ocen cząstkowych w semestrze
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
 1. Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania, określają PSO, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z zawartymi w Statucie.
 1. PSO ustalane są przez komisje przedmiotowe, a zatwierdzane przez Dyrektora. PSO podlegają corocznej ewaluacji przez komisje, które je ustaliły.
 1. Z przedmiotów, w czasie realizacji których, uczniowie uczą się w grupach innych niż oddział, bieżące ocenianie uczniów dokumentowane jest w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie – w indywidualnie prowadzonych przez nauczycieli tych przedmiotów, zeszytach ocen. Oceny te przepisuje się do dziennika lekcyjnego, co najmniej raz w miesiącu oraz co najmniej tydzień, przed planowanymi zebraniami rodziców danego oddziału lub terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.

§ 59.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

2. Ocena zachowania ucznia ma charakter całościowy. W ocenianiu uwzględnia się pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania ucznia w Szkole i poza nią.

3. Na wysokość oceny zachowania ucznia, ma wpływ jego postawa prezentowana w 3 głównych obszarach:

1) stopniu pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych;

2) kulturze osobistej;

3) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

4. Przy formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, uwzględnia się w szczególności:

 1. wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków;
 1. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 1. dbałość o honor i tradycje Szkoły;
 1. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 1. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 1. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
 1. okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe, skrót literowy – wz;
 1. bardzo dobre – bdb;
 1. dobre, skrót literowy – db;
 1. poprawne, skrót literowy – pop;
 1. nieodpowiednie, skrót literowy – ndp;
 1. naganne – ng.

§ 60.

1.  Ocena zachowania ucznia w klasach I – III jest oceną opisową, która wynika z ocen cząstkowych w postaci + (tak), – (nie), / (nie zawsze) odnotowanych raz w miesiącu w dzienniku lekcyjnym.

2.  Ocena zachowania uczniów klas od I do III ma charakter opisowy i uwzględnia:

1) spełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych:

a)  stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,

b)  punktualność,

c)   dbałość o podręczniki, zeszyty, przybory i pomoce szkolne,

d)  przygotowanie do zajęć,

e)  aktywność i umiejętność koncentracji w czasie zajęć,

 1. jakość i tempo pracy na zajęciach,

g)  wytrwałość w pracy,

h) samodzielność w myśleniu i działaniu;

2) kulturę osobistą ucznia:

 1. dbałość o własny wygląd,
 1. kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,
 1. jakość kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi,
 1. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 1. stosowanie form grzecznościowych;

3) działania ucznia na rzecz innych:

 1. dbałość o honor i tradycje Szkoły,
 1. dbałość o estetykę i czystość wokół siebie,

c)wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,

 1. umiejętność współpracy z innymi,

e)poszanowanie własności osobistej i społecznej,

f)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 1. pomoc innym,
 1. udział w akcjach organizowanych w klasie i na terenie Szkoły.

3. Ocena zachowania ucznia w klasach IV – VI ma charakter opisowo -punktowy.

4. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt w wysokości 100 punktów, który uczeń otrzymuje na początku każdego semestru. Wysokość punktów równoważna jest ocenie bardzo dobrej z zachowania.

5.  Szczegółową charakterystykę postaw uczniów powodujących zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, określa regulamin oceniania zachowania, opracowany przez Zespół Wychowawców kl. IV – VI, a zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. Regulamin oceniania zachowania podlega corocznej ewaluacji przez Zespół Wychowawców kl. IV – VI.

6. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia warunki określone na ocenę bardzo dobrą i wykazuje się systematyczną aktywnością w co najmniej jednym z wymienionych obszarów:

 1. praca w samorządzie uczniowskim;
 1. godne reprezentowanie Szkoły w zawodach i konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;
 1. działalność charytatywna.

7. W regulaminie oceniania zachowania ustala się przedziały punktowe dla ocen zachowania:

1)  bardzo dobre;

2)  dobre;

3)  poprawne;

4)  nieodpowiednie.

8. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń w przypadku wyjątkowo negatywnych zachowań, w szczególności:

1) kradzieży;

 1. wymuszeń
 1. używania lub rozprowadzania środków odurzających,
 1. picia alkoholu,
 1. konfliktu z prawem.

9. Uczeń uzyskuje dodatkowe punkty, podejmując następujące działania:

 1. pomoc koleżeńska, współpraca w zespole;
 1. udział w zawodach na różnych szczeblach;
 1. udział w konkursach na różnych szczeblach;
 1. zwycięstwo w konkursach i zawodach;
 1. przygotowanie i organizacja imprez;
 1. wysoka aktywność czytelnicza;
 1. wysoka kultura osobista.

10. Uczeń otrzymuje ujemne punkty za:

1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 1. ucieczki z lekcji,
 1. nieprzygotowanie do zajęć,
 1. częste spóźnianie się na lekcje,
 1. niewypełnianie poleceń nauczycieli,
 1. niedostarczanie usprawiedliwień w terminie;

2) postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a) niewypełnianie funkcji klasowych i podjętych zobowiązań,

b) niszczenie własności osobistej i innych;

3) brak dbałości o honor i tradycje Szkoły:

 1. strój nieodpowiedni do sytuacji szkolnej,
 1. niekulturalne zachowanie się w miejscach publicznych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
 1. niekulturalne zachowanie się podczas imprez i uroczystości szkolnych;
 1. brak dbałości o piękno mowy ojczystej – używanie wulgarnego języka;
 1. brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
 1. brak zmiennego obuwia,
 1. opuszczanie terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i świetlicowych,
 1. bieganie po korytarzu,
 1. niebezpieczne zabawy,
 1. narażanie zdrowia własnego i innych;
 1. niegodne i niekulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią:
 1. zaśmiecanie otoczenia,
 1. ignorowanie poleceń pracowników Szkoły,
 1. aroganckie zachowanie wobec rówieśników i dorosłych;
 1. powtarzające się zachowania negatywne, w tym szczególnie:
 1. bójki,
 1. wulgarne słownictwo,
 1. agresja,
 1. ucieczki z lekcji,
 1. palenie papierosów.

11. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając liczbę uzyskanych przez ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale. Liczba wystawionych przez wychowawcę klasy punktów, konfrontowana jest z samooceną dokonaną przez ucznia oraz opinią uczniów danego oddziału.

§ 61.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję. Tryb powoływania komisji, jej skład oraz kompetencje, określają odrębne przepisy.
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w Szkole, po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Uczeń, któremu w Szkole, po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej, nie kończy Szkoły.

§ 62.

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych regulują odrębne przepisy.
 1. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii. O miejscu i terminie egzaminu, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców, uzyskując na kopii pisma pisemne potwierdzenie jego otrzymania. O miejscu i terminie egzaminu poprawkowego informowany jest ustnie przez nauczyciela danego przedmiotu oraz poprzez informację wywieszoną na tablicy ogłoszeń.
 1. Zadania praktyczne lub pytania teoretyczne na egzamin poprawkowy przygotowuje na piśmie, co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu, nauczyciel przedmiotu, a zatwierdza Dyrektor.
 1. Zadania i pytania, o których mowa w ust. 4, obejmują materiał nauczania na poziomie podstaw programowych. W przypadku zaliczenia tego poziomu przez ucznia, komisja egzaminacyjna dalej egzaminuje ucznia, formułując pytania o wyższym poziomie wymaganej wiedzy, mające na celu podwyższenie oceny powyżej dopuszczającej.
 1. Dokumentację egzaminu poprawkowego, wyznaczony przez Dyrektora, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przekazuje wicedyrektorowi ds. dydaktycznych, który ją przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Termin egzaminu poprawkowego, wyznacza Dyrektor na początku kolejnego semestru. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

§ 63.

 1. Uczniowie lub rodzice uczniów mają prawo, w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odwołać się od ustalonej z zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ich zdaniem ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. Odwołanie nie może dotyczyć oceny niedostatecznej, wystawionej na koniec roku szkolnego w stosunku do której, tryb odwołania i sprawdzania wiedzy ucznia regulują odrębne przepisy.
 1. Po przyjęciu odwołania, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w celu sprawdzenia zasadności odwołania w formie egzaminu sprawdzającego.
 1. Skład i tryb pracy komisji, o której mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy.
 1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami ucznia, do trzech dni od dnia wpłynięcia odwołania.
 1. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Z egzaminu sporządza się protokół.
 1. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
 1. podwyższyć stopień;
 1. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela.
 1. W przypadku podwyższenia oceny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, skreśla ocenę poprzednią i wpisuje wyższą. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się ocenę ustaloną przez komisję.

§ 64.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. Z inicjatywy nauczyciela, ucznia lub jego rodziców, obserwatorem egzaminu może być rodzic tego ucznia, Rzecznik lub inny nauczyciel zatrudniony w Szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie określonej w § 63 ust. 6.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 7, nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem, ewentualnie rodzicami ucznia. Termin, o którym mowa, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym ucznia.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza się nie później jak do końca maja – w przypadku zaliczania materiału nauczania z pierwszego semestru i nie później jak w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej, rozpoczynającej następny rok szkolny – w przypadku zaliczania materiału nauczania z drugiego semestru.
 1. W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego materiał nauczania pierwszego semestru lub otrzymania w wyniku egzaminu oceny niedostatecznej, uczeń nie może być klasyfikowany z tego przedmiotu w drugim semestrze.
 1. W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego materiał nauczania pierwszego lub/i drugiego semestru, lub otrzymania w wyniku egzaminu oceny niedostatecznej, uczeń jest niepromowany.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 65.

 1. Szkoła używa i pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu.
 1. Szkoła posiada sztandar. Wizerunek sztandaru Szkoły zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Zasady użytkowania sztandaru określa załącznik nr 3 do Statutu.
 1. Szkoła posługuje się ceremoniałem szkolnym, wzorowanym na ceremoniale harcerskim. Wykaz uroczystości, w czasie których stosowany jest ceremoniał szkolny, zawiera załącznik nr 4 do Statutu.
 1. Szkoła posiada własne godło. Wizerunek godła Szkoły zawiera załącznik nr 5 do Statutu.
 1. Szkoła posiada tekst  ślubowania uczniów klas I. Tekst ślubowania zawiera załącznik nr 6 do Statutu.
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest Rada Pedagogiczna, która upoważnia Dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim zmian naruszających więcej niż 10 jednostek redakcyjnych Statutu.
 1. Zmiany do Statutu wprowadzane są w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie których Statut został opracowany, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Szkoły.

10.   Statut dostępny jest w czytelni Szkoły. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w holu Szkoły. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw i obowiązków nauczyciela wywieszony jest na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

Załącznik nr 1 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

WZORY  PIECZĘCI  SZKOŁY

1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………..

5……………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

WIZERUNEK  SZTANDARU  SZKOŁY

Załącznik nr 3 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

ZASADY UŻYTKOWANIA SZTANDARU

Sztandar eksponowany jest podczas ważnych uroczystości na terenie Szkoły oraz organizowanych poza terenem Szkoły.

Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego (dwustronne biało – czerwone i zielono – czarne szarfy oraz białe rękawiczki) przechowywane są  w Izbie Patrona.

Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania uczniów kl. I w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Kandydatury do pocztu zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego, w czasie czerwcowego posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego uchwałą Rady Pedagogicznej, wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego.

Opiekunem ceremoniału sztandaru Szkoły jest nauczyciel wybierany przez Radę Pedagogiczną. Dba on o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza nią.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:

 1. uroczystości rocznicowych;
 2. święta Patrona Szkoły;
 3. ceremonii ślubowania uczniów klas I;
 4. ceremonii pożegnania absolwentów szkoły.

Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną. Ma ona na celu organizację życia Szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Szczegółowy harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. Jest zatwierdzony każdego roku w czasie wrześniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Załącznik nr 4 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

WYKAZ UROCZYSTOŚCI, W CZASIE KTÓRYCH STOSOWANY JEST CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – pierwszy dzień zajęć roku szkolnego.
 1. Obchody upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej.
 1. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły – odbywa się podczas rozpoczęcia roku szkolnego.
 1. Dzień Edukacji Narodowej.
 1. Apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada.
 1. Dzień Patrona – 28 kwietnia
 1. Dzień Samorządności Uczniowskiej – 21 marca. Imprezy organizuje Samorząd Uczniowski.
 1. Święto Konstytucji 3 Maja.
 1. Obchody upamiętniające zakończenie II wojny światowej.

10.  Święto Sportu Szkolnego – 1 czerwca. Imprezy sportowo – rekreacyjne.

11.  Pożegnanie absolwentów – koniec roku szkolnego.

12.   Zakończenie roku szkolnego – ostatni dzień zajęć szkolnych roku szkolnego.

13.   Inne, wg harmonogramu imprez sporządzonego na początku każdego roku szkolnego.

Załącznik nr 5 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

WIZERUNEK  GODŁA  SZKOŁY

Załącznik nr 6 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

TEKSTY  ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS I

Ślubuję uroczyście!

Będę starał się być

dobrym i uczciwym.

Będę strzegł

honoru i dobrego

imienia Szkoły.

Będę szanował

swoich nauczycieli,

pracowników szkoły i rodziców.

Będę uczył się

tego, co piękne.

Będę kochał

swoją Ojczyznę.

Załącznik nr 7 do statutu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Wyżykowskiego

w Polkowicach

WZÓR MUNDURKA SZKOLNEGO

uczniów Szkoły

Spis treści

1.     Przepisy ogólne           2

2.     Informacje ogólne o Szkole

3.     Cele i zadania Szkoły

4.     Organy Szkoły

5.     Organizacja Szkoły

6.     Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

7.     Uczniowie i ich rodzice

8.     Wewnątrzszkolny system oceniania

9.     Postanowienia końcowe

Załączniki  Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

 

Rejest zmian:

Zmiany:

30 lipca 2013 o 11:55Current Revision
Content
<p align="center">STATUT PUBLICZNEJ</p>  
<p align="center">SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1  
im. JANA  WYŻYKOWSKIEGO</p>  
<p align="center"><b>W  POLKOWICACH</b></p>  
<p align="center" >Załącznik do uchwały Nr … /09</p>  
<p align="center">Rady Pedagogicznej</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach</p>  
<p align="center">z dnia … ………….. 2009 r.</p>  
<p align="center">Polkowice, 2009</p>  
<p align="center" ><b>PREAMBUŁA</b></p>  
<p align="center">W trosce o teraźniejszość i przyszłość</p>  
<p align="center">Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach,</p>  
<p align="center">która swą tradycję tworzy od 1945 roku</p>  
<p align="center">my, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice</p>  
<p align="center">w hołdzie wszystkim tym,</p>  
<p align="center">którzy swoją pracą wspierali jej rozwój</p>  
<p align="center">i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,</p>  
<p align="center">dla podkreślenia wartości ludzkiej nauki i pracy</p>  
<p align="center">w postawie patrona szkoły – dr Jana Wyżykowskiego,</p>  
<p align="center">który jest dla nas wzorem człowieka</p>  
<p align="center" >twórczego, życzliwego, sumiennego i uczciwego,</p>  
<p align="center" >nawiązując do jego patriotyzmu i rozumienia potrzeb Ojczyzny,</p>  
<p align="center">do jego zasad moralnych,</p>  
<p align="center">będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,</p>  
<p align="center" >odwołując się do najlepszych tradycji naszej szkoły,</p>  
<p align="center" >zobowiązani, by przekazać wszystko, co cenne z jej dorobku,</p>  
<p align="center">świadomi potrzeby współpracy,</p>  
<p align="center">w poczuciu odpowiedzialności</p>  
<p align="center" >ustanawiamy Statut</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach</p>  
<p align="center">jako prawa podstawowe dla szkoły oparte na poszanowaniu każdego człowieka, sprawiedliwości, współdziałaniu, dialogu i tolerancji.</p>  
<p align="center">Rozdział 1</p>  
<p align="center">Przepisy ogólne</p>  
<p align="center">§ 1.</p>  
<ol start="1">  
<li>Statut dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, zlokalizowanej w budynku przy ul. Kmicica 23, zwanej dalej „Szkołą”.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, <a href="http:// prawo.vulcan.pl/ przegladarka.asp?qdatprz= 01-01-2005&amp; qindid=1&amp; qindrodzaj=20&amp;qprodzaj= 0&amp;qprok=2004&amp;qpnr= 273&amp;qppozycja=2703" target="druga">Nr 273, poz. 2703</a> i <a href="http:// prawo.vulcan.pl/ przegladarka.asp?qdatprz= 01-01-2005&amp; qindid=1&amp; qindrodzaj=20&amp;qprodzaj= 0&amp;qprok=2004&amp;qpnr= 281&amp;qppozycja=2781" target="druga">Nr 281, poz. 2781</a> z 2005 r. <a href="http:// prawo.vulcan.pl/ przegladarka.asp?qdatprz= 01-05-2005&amp; qindid=1&amp; qindrodzaj=20&amp;qprodzaj= 0&amp;qprok=2005&amp;qpnr= 17&amp;qppozycja=141" target="druga">Nr 17, poz. 141</a>, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i <i>Nr 130, poz. 906</i> oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232);</li>  
</ol>  
<p align="center" ><b>8)       ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH (DZ. U. Z 2003 R. NR 6, POZ. 69);</b></p>  
<ol start="1">  
<li>rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999);</li>  
</ol>  
<p align="center">10)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28);</p>  
<p align="center">11)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114);</p> <p style="text-align: center;"><a href="http:// bip.sp1.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2013/ 07/Statut-NOWY- poprawiony-ostatecznie.doc">STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH</a></p>
<p align="center">12)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516);</p>  
<p align="center">13)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125);</p>  
<p align="center">14)  innych, niż wymienione w pkt 3 – 13, aktów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2.</p>  
<p align="center">§ 2.</p>  
<p align="center">Ilekroć w Statucie jest mowa o:</p>  
<ol start="1">  
<li>ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uczniu, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nauczycielu, uczniu, pracowniku – należy przez to rozumieć: nauczyciela, ucznia, pracownika Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wychowawcy klasy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć również nauczyciela Oddziału Przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia i dziecka;</li>  
</ol>  
<p align="center">10) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.</p>  
<p align="center">Rozdział 2</p>  
<p align="center">Informacje ogólne o Szkole</p>  
<p align="center">§ 3.</p>  
<ol start="1">  
<li>Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Polkowice, zwana dalej „Organem Prowadzącym”.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Szkoły, jest  Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 4.</p>  
<ol start="1">  
<li>Obwód Szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych przy ulicach:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Browarna, J. Chełmońskiego, F. Chopina, M. Karłowicza, W. Kossaka, A. Kmicica, Krótka, Leśna, S. Moniuszki, Młyńska, I. Paderewskiego, J. Skrzetuskiego, Spółdzielcza,, M. Wołodyjowskiego, 11-go Lutego, Zachodnia ;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wsie: Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, Żuków;</li>  
<li>Cykl kształcenia w Szkole trwa 7 lat i obejmuje 3 etapy:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>obowiązkowe roczne przygotowanie w Oddziale Przedszkolnym;</li>  
</ol>  
<p align="center">2)  etap I – klasy od I  do III – edukacja wczesnoszkolna;</p>  
<p align="center">3)  etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy.</p>  
<ol start="1">  
<li>Nauka w Szkole kończy się sprawdzianem poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 5.</p>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielną obsługę finansową.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych, na dobro, którego wpływają środki finansowe z działalności pozaustawowej, m.in. z wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym i prawnym na ich działalność statutową, niebędącą w sprzeczności z powagą szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe, na dofinansowanie niektórych form działalności statutowej, z darowizn, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów i dzieci oraz z przeprowadzanych aukcji i kiermaszy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole działa stołówka szkolna.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole działa sklepik, prowadzony przez osobę fizyczną.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 3</p>  
<p align="center">Cele i zadania Szkoły</p>  
<p align="center">§ 6.</p>  
<ol start="1">  
<li>Podstawowym celem Szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów i dzieci do ich dalszej edukacji oraz życia w społeczeństwie.</li>  
</ol>  
<p align="center">2. Szkoła dążąc do realizacji swoich celów, wykonuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program rozwoju Szkoły oraz program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły, a w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach, w tym w  pracowniach przedmiotowych, zapewniających atrakcyjność i nowatorstwo procesu edukacyjnego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział uczniów w warsztatach językowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wzbudzanie w uczniach potrzeby, i wskazania im sposobów, korzystania z różnych źródeł wiedzy,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umożliwia uczniom dokonywanie świadomych wyborów dalszego kierunku rozwoju osobowego i zawodowego, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umożliwienie uczniom rozwijanie ich zdolności przez udział w zajęciach pozalekcyjnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym danym przedmiotem nauczania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego i specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej na temat świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie wycieczek do zakładów pracy,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kształtuje środowisko wychowawcze uczniów i dzieci sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dzieci oraz ich oczekiwań w tym zakresie,</li>  
</ol>  
<p align="center">b)   systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i dzieci i bieżące korygowanie zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, zgodnie z programem wychowawczym Szkoły,</p>  
<ol start="1">  
<li>przydział każdej klasie jednego, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania, nauczyciela wychowawcy,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów i dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kontakt uczniów i dzieci oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracę Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i dzieciom jej potrzebującym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracę Szkoły z innymi instytucjami pomocnymi w kształtowaniu środowiska wychowawczego uczniów i dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współudział samorządu uczniowskiego w życiu Szkoły;</li>  
</ol>  
<p align="center">3. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i dzieci, ustanawia się alarm dźwiękowy, po usłyszeniu którego następuje natychmiastowa ewakuacja uczniów, dzieci i pracowników z budynku Szkoły – 3 długie sygnały dźwiękowe (dzwonki). Ewakuacja następuje zgodnie z odrębnymi przepisami bhp i ppoż.</p>  
<p align="center">§ 7.</p>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła udziela uczniom i dzieciom pomocy materialnej, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów, ośrodek pomocy społecznej, organizacje charytatywne.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii, w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej w miarę posiadanych zbiorów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie uczniom pomocy o charakterze socjalnym, zgodnie z oddzielnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wniosek o przyznanie uczniowi lub dziecku pomocy materialnej, składa wychowawca.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatruje czteroosobowa Szkolna Komisja Pomocy Materialnej, zwana dalej „Szkolną Komisją” powołana przez Dyrektora, na dany rok szkolny.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Pomoc materialną przyznaje Dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Szkolną Komisję.</li>  
<li>Szkoła realizując zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i dzieciom współpracuje z Organem Prowadzącym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 8.</p>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła udziela uczniom i dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej , m.in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>diagnozowanie środowiska ucznia i dziecka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego ich udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i dzieci oraz umożliwienie ich zaspokojenia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz analizowanie przyczyn tych niepowodzeń;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia i dziecka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom i dzieciom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów i dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów i dzieci, u których stwierdzono trudności w uczeniu się;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;</li>  
</ol>  
<p align="center">10)  prowadzenie doradztwa pedagogicznego oraz psychologicznego dla uczniów, dzieci i ich rodziców;</p>  
<p align="center">11)  rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców uczniów i dzieci;</p>  
<p align="center">12)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;</p>  
<p align="center">13)  podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;</p>  
<p align="center">14)  prowadzenie edukacji prozdrowotnych i promocji zdrowia wśród uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców;</p>  
<p align="center">15)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;</p>  
<p align="center">16)  współpracę Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii itp.).</p>  
<ol start="1">  
<li>Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole, o której mowa w ust. 1, organizowana jest w miarę potrzeb, m.in. w formie:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zajęć specjalistycznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>porad dla uczniów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Realizując zadania statutowe, Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Polkowicach oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i dzieciom oraz ich rodzicom,               a w szczególności z:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Poradnia do spraw uzależnień;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Świetlica Terapeutyczna w Polkowicach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Policja, Straż  Miejska;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Polkowicach, zwaną dalej „Poradnią”, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kontakt pracowników pedagogicznych Szkoły z pracownikami Poradni, w celu prawidłowej realizacji swoich zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>szkolenia pracowników pedagogicznych Szkoły prowadzone przez pracowników Poradni;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>szkolenia rodziców organizowane przez Szkołę z udziałem specjalistów z Poradni;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>realizację części zadań pracowników Poradni poza swoją siedzibą, w Szkole, w środowisku uczniów i dzieci, w tym również w ich środowisku rodzinnym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>doradztwo metodyczne.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 9.</p>  
<p align="center">Szkoła realizuje również inne, niż wymienione w § 6, zadania wynikające z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:</p>  
<p align="center">1) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, m. in. poprzez:</p>  
<ol start="1">  
<li>wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych, wartości materialnych i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy etniczne i religijne, do których należą uczniowie Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umieszczenie w planie wychowawczym Szkoły i wykorzystywanie, w czasie m.in. lekcji wychowawczych, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w miarę potrzeby, organizowanie lekcji religii dla uczniów i dzieci innego, niż katolickiego wyznania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie w Szkole imprez, mających na celu możliwość zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych oraz wyznających inną niż katolicką religię;</li>  
</ol>  
<p align="center">2) organizowanie opieki nad uczniami i dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły, m. in. poprzez:</p>  
<ol start="1">  
<li>likwidację barier budowlanych w budynku Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>obniżenie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>praca z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na podstawie wniosku poradni psychologiczno – pedagogicznej, zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia i dziecka,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>utrzymywanie kontaktów uczniów uczęszczających do Szkoły, z uczniami pobierającymi naukę w domu;</li>  
</ol>  
<p align="center">3) umożliwienia rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, m. in. poprzez:</p>  
<ol start="1">  
<li>indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych, w miarę możliwości finansowych Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uczestniczenie uczniów i dzieci w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 10.</p>  
<p align="center">Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i dzieci oraz  potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbanie by budynek Szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnienie uczniom i dzieciom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich form zajęć szkolnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 30 uczniów lub do 20 dzieci, w czasie wyjścia z uczniami poza teren Szkoły w granicach miasta Polkowice, na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolnej, wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów lub do 10 dzieci, w czasie wyjścia (wyjazdu) z uczniami lub dziećmi, poza granice administracyjne miasta  Polkowice,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawdzanie przez opiekunów wycieczek stanu liczbowego uczniów i dzieci, przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje dyżury nauczycielskie w Szkole według następujących zasad:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Szkole, według ustalonego harmonogramu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dyżury pełnione są wewnątrz budynku i na terenie posesji Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dyżury rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych, a kończą po 15 minutach od zakończenia ostatniej lekcji,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów i dzieci oraz porządek i ład w rejonie objętym jego opieką;</li>  
</ol>  
<p align="center">4)  organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami i dziećmi, m. in. poprzez:</p>  
<ol start="1">  
<li>opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>obowiązkowe szczepienia ochronne,</li>  
</ol>  
<p align="center">c)  sprawowanie opieki nad uczniami i dziećmi z problemami zdrowotnymi,</p>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach ucznia i dziecka,</li>  
</ol>  
<p align="center">e)  edukację prozdrowotną uczniów i dzieci,</p>  
<ol start="1">  
<li>współpracę z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizację „zielonej szkoły”.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 11.</p>  
<p align="center">Szkoła realizuje następujące programy edukacyjne, stanowiące oddzielne dokumenty:</p>  
<ol start="1">  
<li>profilaktyczny – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>programy edukacyjne - „Z ekologią na Ty”, którego celem jest propagowanie zachowań ekologicznych, „Projekt historyczny – Jedzie pociąg z daleka”, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań koleją, „Cała Polska czyta dzieciom”, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań i pasji czytelniczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prozdrowotny –  „Moje zdanie w moich rękach”, którego celem jest propagowanie działań w zakresie idei szkoły promującej zdrowie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wychowawczy – „Z kulturą na Ty”, którego celem jest propagowanie kultury zachowania, bycia, słowa, tolerancji, „Tradycja zobowiązuje”, którego celem jest przybliżenie pojęcia, „Mała i duża ojczyzna”, „Świąteczne tradycje i zwyczaje”, którego celem jest promowanie efektów twórczości dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, „Wychowanie przez sport”, którego celem jest promowanie aktywnych form wypoczynku i bezpiecznego spędzania czasu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>i inne wynikające z potrzeb szkoły i obowiązujących przepisów.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 4</p>  
<p align="center">Organy Szkoły</p>  
<p align="center">§ 12.</p>  
<p align="center">1. Organami Szkoły są:</p>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Rodziców;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Samorządu Uczniowskiego.</li>  
</ol>  
<p align="center">2. Każdy z organów, wymienionych w ust. 1:</p>  
<ol start="1">  
<li>działa, oprócz Dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w ustawie i Statucie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu, otrzymują pozostałe organy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem kompetencji tego organu lub przepisów prawa;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.</li>  
</ol>  
<p align="center">3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Szkoły, podaje się do ogólnej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a w szczególności o ochronie danych osobowych.</p>  
<p align="center">4. Przepływ informacji między organami odbywa się:</p>  
<p align="center">1)   w czasie zebrań organów;</p>  
<p align="center">2)   przez radiowęzeł szkolny;</p>  
<p align="center">3)   przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń;</p>  
<p align="center">4)   dla nauczycieli, poprzez księgę zarządzeń;</p>  
<p align="center">5)   dla rodziców, w czasie uroczystości i akademii z udziałem rodziców;</p>  
<p align="center">6)   dla uczniów, w czasie apeli.</p>  
<p align="center">§ 13.</p>  
<p align="center">Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, a w szczególności do kompetencji Dyrektora należy:</p>  
<p align="center">1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:</p>  
<ol start="1">  
<li>sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go o wykonaniu zale­ceń, uwag i wniosków,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dokonuje oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dba o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dopuszcza do użytku program nauczania, podręczniki i środki dydaktyczne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dba o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania,</li>  
</ol>  
<p align="center">i)dba o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,</p>  
<p align="center">j)dba o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu,</p>  
<ol start="1">  
<li>inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,</li>  
</ol>  
<p align="center" >l)nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,</p>  
<p align="center">m)  dba o przestrzeganie Statutu Szkoły;</p>  
<p align="center">2) w zakresie zarządzania i kierowania pracą Szkoły:</p>  
<ol start="1">  
<li>a)      kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>b)       zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i pono­si odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wyraża zgodę na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje – z wyjątkiem organizacji politycznych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wypracowuje i realizuje, przy współudziale pozostałych organów Szkoły, rozwój organizacyjny szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustala organizację pracy Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmuje decyzję w sprawie potraktowania dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, niezgodnych z przepisami prawa,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>realizuje zalecenia i wnioski Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>planuje zadania dotyczące obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracuje z organami Szkoły oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz edukacji,</li>  
</ol>  
<p align="center">ł)  współdziała z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty, w zakresie realizacji swych zadań, które wymagają takiej współpracy,</p>  
<ol start="1">  
<li>współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słucha­czy;</li>  
</ol>  
<p align="center">3) w zakresie prawa pracy:</p>  
<ol start="1">  
<li>zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskona­leniu zawodowym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom Szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zasięga opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierowni­cze w Szkole, a także odwołuje z nich,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracuje z zakładowymi organizacjami związków zawodowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dokonuje za pracodawcę innych, niż wymienione w lit. a – i czynności w sprawach z zakresu pra­wa pracy;</li>  
</ol>  
<p align="center">4) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:</p>  
<ol start="1">  
<li>zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odma­wia nadania tego stopnia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyj­ną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przechowuje dokumentację związaną z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w zakresie spraw uczniowskich</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi oraz tworzy im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kontroluje spełnianie obo­wiązku szkolnego uczniów oraz obo­wiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci, z obwodu szkolnego przydzielonego Szkole,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziela zezwolenia na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmuje decyzje w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, objętego obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nagradza i karze uczniów w przypadkach określonych w Statucie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustala wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przyznaje stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pra­cy uczniów,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dba o zapewnienie uczniom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,</li>  
</ol>  
<p align="center">ł)  odpowiada za warunki i sposób organizowania w Szkole krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z odrębnymi przepisami,</p>  
<ol start="1">  
<li>organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dba o przestrzeganie praw dziecka oraz praw ucznia oraz dba o upowszechnianie wiedzy o tych prawach,</li>  
</ol>  
<p align="center">m)  podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;</p>  
<ol start="1">  
<li>6) w zakresie administrowania mieniem Szkoły:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz prace konserwacyjno – remontowe,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, dzieci i pracowników Szkoły, ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 14.</p>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W wyjątkowych przypadkach, określonych regulaminem działania Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może obradować w składzie ograniczonym do nauczycieli uczących w danej klasie lub na danym poziomie nauczania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Udział członków Rady Pedagogicznej, w jej posiedzeniach jest obowiązkowy. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określa regulamin pracy Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, za naruszenie której grozi odpowiedzialność, porządkowa, dyscyplinarna lub karna, w zależności od wagi sprawy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zebrania;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zatwierdzanie planów pracy Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ustalanie, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, zgodnie z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uchwalanie Statutu Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>programy nauczania i podręczniki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>projekt planu finansowego Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kandydata na stanowisko dyrektora ustalonego przez Organ Prowadzący, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zamiar przedłużenia, przez Organ Prowadzący, powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres, bez konkursu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zamiar powierzenia, przez Dyrektora, nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwołania z niego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>średnią ocen, ustalaną przez komisję stypendialną;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ustalane przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stypendium, przyznane przez Dyrektora uczniom za ich wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły oraz jego zmiany.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wchodzą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Szkole.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna porozumiewa się z Radą Rodziców, przed uchwaleniem przez Radę Rodziców programu wychowawczego oraz programu profilaktyki Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 15.</p>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole działa Rada Rodziców, jako kolegialny organ społeczny, stanowiący reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Zasady tworzenia Rad Rodziców określa ustawa.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:</li>  
</ol>  
<p align="center" >1) uchwalanie:</p>  
<p align="center">a)  regulaminu swojej działalności, określającego zakres spraw, o których mowa w ustawie,</p>  
<p align="center">b)  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu wychowawczy,</p>  
<p align="center">c) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu profilaktyki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców;</p>  
<ol start="1">  
<li>współdecydowanie o:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wzorze jednolitego stroju uczniów,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sytuacjach, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opiniowanie:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wnioskowanie do Dyrektora o:</li>  
</ol>  
<p align="center">a) powstanie Rady Szkoły,</p>  
<p align="center">b) dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty;</p>  
<ol start="1">  
<li>wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników.</li>  
</ol>  
<p align="center">3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do:</p>  
<ol start="1">  
<li>Organu Prowadzącego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Kuratora Oświaty;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wszystkich organów Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center">4.  Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji rozpatrującej odwołanie ucznia lub jego rodziców, od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.</p>  
<p align="center">5.  Rada Rodziców, raz w roku, przyznaje tytuł „Przyjaciela Szkoły” osobom ze środowiska oświatowego  i pozaświatowego, zgodnie z ustalonym regulaminem.</p>  
<p align="center">6.  W celu wspierania statutowej działalności Szkoły, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.</p>  
<p align="center">7.  Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata, od dnia 1 października do dnia 30 września. Skład Rada Rodziców może ulec zmianie w okresie trwania jej kadencji, do liczby 1/2 jej członków.</p>  
<p align="center">§ 16.</p>  
<p align="center">1. W Szkole działają dwa organy samorządu uczniowskiego: Rada Samorządu Uczniowskiego i Mały Samorząd Uczniowski, stanowiące statutowe organy reprezentujące społeczność uczniowską.</p>  
<p align="center">2. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje uczniów klas IV – VI. W jej skład wchodzą przewodniczący samorządów klasowych i po jednym przedstawicielu klas, wybieranych w tajnym głosowaniu. Prezydium Rady składa się z czterech osób, wybieranych zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego.</p>  
<p align="center">3. Mały Samorząd Uczniowski, tworzą uczniowie klas I – III. Pracą Małego Samorządu kierują wychowawcy klas.</p>  
<p align="center">4. Kadencja rad samorządów klasowych oraz Małego Samorządu Uczniowskiego trwa od 15 września do 14 września roku następnego. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września roku następnego.</p>  
<p align="center">5. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.</p>  
<p align="center">6. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:</p>  
<ol start="1">  
<li>opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie pomocy koleżeńskiej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozstrzyganie sporów między uczniami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wybiera rzecznika praw ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Spory wynikłe między organami Szkoły, rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów, których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również osoba z poza Szkoły, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba z poza Szkoły, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 5</p>  
<p align="center" >Organizacja Szkoły</p>  
<p align="center">§ 18.</p>  
<ol start="1">  
<li>1. W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I (jesienno – zimowy) i semestr II (wiosenno – letni). Semestr I trwa od dnia 1 września, do końca drugiego tygodnia stycznia.</li>  
<li>Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Szkole przez pięć dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, wyznaczając wybraną sobotę do odpracowania zajęć przypadających tego dnia, zgodnie z odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W zależności od możliwości finansowych Szkoły, Dyrektor organizuje w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 19.</p>  
<ol start="1">  
<li>Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 20.</p>  
<ol start="1">  
<li>Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów lub dzieci, którzy w jednorocznym kursie nauki i wychowania, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dla danej klasy lub oddziału przedszkolnego, dopuszczonych do użytku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym nie powinna przekroczyć 26 uczniów lub dzieci. Nie tworzy się nowego oddziału tego samego poziomu nauczania, jeżeli średnia liczba uczniów lub dzieci w istniejących oddziałach byłaby niższa niż 18.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Warunki i tryb tworzenia w szkole oddziałów międzynarodowych określają odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 21.</p>  
<ol start="1">  
<li>Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Jednostką rozliczeniową dla zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośredni z uczniami jest 45 minut. Jednostką rozliczeniową dla innych zajęć edukacyjnych jest 60 minut.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może wydać zarządzenie o skróceniu w danym dniu lub w części dnia, zajęć edukacyjnych o maksymalnie 1/3 czasu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy czwartej i po piątej lekcji, która trwa 15 minut. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przerwy skraca się odpowiednio, do 5 i 10 minut.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 22.</p>  
<ol start="1">  
<li>Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawach ramowych planów nauczania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Podziału oddziałów na grupy, z uwzględnieniem ust. 1, dokonuje się na zajęciach z następujących przedmiotów:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>języków obcych w klasach od I do VI – jeżeli liczba uczniów w danym oddziale przekroczy 24 osoby;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wychowania fizycznego – podziału dokonuje się według płci oraz w przypadku, jeżeli liczba uczniów tej samej płci przekroczy liczbę 26;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>informatyki – bez względu na liczbę  uczniów w oddziale.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Za zgodą Organu Prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy, również w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 23.</p>  
<p align="center">1.  Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych. Zajęcia dodatkowe mają formę:</p>  
<ol start="1">  
<li>zajęć w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zajęć i zawodów sportowych oraz rekreacyjno – sportowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziału uczniów w konkursach i imprezach przyjętych w danym roku do realizacji w oparciu o kalendarz konkursów i imprez dla szkół podstawowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziału uczniów i prezentowanie ich osiągnięć podczas wystaw, imprez i uroczystości szkolnych oraz imprez środowiskowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziału uczniów w cyklicznej edukacji kulturalnej, wycieczkach, warsztatach.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zajęcia dodatkowe, Szkoła organizuje w ramach posiadanych środków finansowych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów lub dzieci.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynosi od 2 do 5 uczniów lub dzieci, zajęć socjoterapeutycznych od 2 do 10 uczniów lub dzieci, zajęć logopedycznych od 2 do 4 uczniów lub dzieci, dydaktyczno – wyrównawczych do 8 uczniów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w mniejszych grupach lub  indywidualnie.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 24.</p>  
<p align="center">1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:</p>  
<ol start="1">  
<li>pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>komputerowej z dostępem do Internetu. Zasady korzystania w szkole z Internetu określa Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>biblioteki i czytelni;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>świetlicy szkolnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetu Dyrektora;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetów wicedyrektorów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sekretariatu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pokoju nauczycielskiego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dwóch gabinetów pielęgniarki szkolnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetu pedagoga szkolnego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetu stomatologicznego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetu terapii pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gabinetu logopedycznego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>trzech boisk sportowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dwóch sal gimnastycznych z zapleczem;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sali do gimnastyki korekcyjnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>siłowni;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stołówki szkolnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomieszczeń kuchennych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomieszczeń dla organizacji uczniowskich (radiowęzeł);</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomieszczeń sanitarno – higienicznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>szatni;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sklepiku szkolnego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>archiwum.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, są przystosowane i wyposażone, adekwatnie do funkcji, jakie mają pełnić.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 25.</p>  
<ol start="1">  
<li>Dla uczniów i dzieci, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom i dzieciom opieki pozalekcyjnej, Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Szkoły, w godzinach od 700 do 1800.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów i dzieci nie przekracza 25. Podział  uczniów lub dzieci na  grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium wiekowego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do podstawowych zadań realizowanych w świetlicy należą zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w stosunku do uczniów i dzieci w niej przebywających, a w szczególności:</li>  
</ol>  
<p align="center">1)   zapewnienie uczniom i dzieciom opieki przed zajęciami dydaktycznymi i po  ich zakończeniu;</p>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kształtowanie umiejętności właściwego i wartościowego spędzania czasu wolnego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych itp.;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozbudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w zespole;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>upowszechnianie zasad kultury, w tym zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieniczno-estetycznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewnienie jednego pełnowartościowego posiłku;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziałanie z rodzicami i nauczycielami w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W świetlicy organizowane są:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoc w nauce;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wypoczynek, w tym pobyt na świeżym powietrzu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>imprezy szkolne;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ekspozycje prac uczniów i dzieci;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zajęcia wynikające z zainteresowań dzieci i uczniów:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>plastyczno – techniczne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>aktorskie,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>muzyczno – ruchowe,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gry i zabawy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>O przyjęciu ucznia lub dziecka na zajęcia świetlicowe i na obiady decyduje, na podstawie karty zgłoszeniowej ich rodziców, komisja ds. kwalifikowania uczniów i dzieci na zajęcia świetlicowe i obiadu, zwana dalej „Komisją kwalifikacyjną”.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Komisja kwalifikacyjna jest kolegialnym organem społecznym, powołanym przez Dyrektora. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wicedyrektor ds. wychowawczych, jako przewodniczący;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kierownik świetlicy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przedstawiciel Rady Rodziców;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przedstawiciel Rady Pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pedagog szkolny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>intendent.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zgłoszenie, kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów i dzieci do świetlicy i na obiady odbywa się w terminach:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zgłoszenie i pobieranie karty zgłoszeń u kierownika świetlicy – od dnia 10 maja do 10 czerwca;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>składanie wypełnionych kart zgłoszeń – od dnia 10 czerwca do 28 sierpnia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kwalifikowanie uczniów i dzieci i przyjmowanie do świetlicy – do dnia 31 sierpnia.</li>  
</ol>  
<p align="center">9.  Po  dniu 1 września, uczniowie i  dzieci przyjmowani są na zajęcia świetlicowe i na obiady, w miarę wolnych miejsc, w ciągu całego roku szkolnego.</p>  
<p align="center">§ 26.</p>  
<p align="center">W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i dzieci, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.</p>  
<p align="center">Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów i dzieci oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby, zwani dalej „czytelnikami”.</p>  
<p align="center" >Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:</p>  
<ol start="1">  
<li>gromadzenie i opracowywanie zbiorów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie zajęć realizujących program ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystanie z komputera i programów multimedialnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystanie z Internetu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pożyteczne wykorzystanie czasu przez uczniów oczekujących na połączenie komunikacyjne z miejscem zamieszkania.</li>  
</ol>  
<p align="center">4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalanych każdego roku w arkuszu organizacji pracy Szkoły.</p>  
<p align="center">§ 27.</p>  
<ol start="1">  
<li>Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma i materiały audiowizualne, a w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>literaturę obowiązkową i do wyboru;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>publikacje ogólno informacyjne i popularnonaukowe;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>literaturę piękną i z poszczególnych dyscyplin wiedzy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podręczniki szkolne;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>czasopisma;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoce dydaktyczne zarejestrowane na nośnikach informatycznych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno – wychowawcze Szkoły oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną i pozostałych czytelników.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Księgozbiór zaewidencjonowany jest w elektronicznych katalogach: alfabetycznym, rzeczowym i zbiorów specjalnych. Książki układane są na regałach według działów treści, a w ich obrębie według nazwisk autorów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Czytelnik może wypożyczyć do dwóch książek jednorazowo na okres do 2 tygodni. Po terminie, na który książka została wypożyczona, na prośbę czytelnika może być przedłużony okres wypożyczenia książki.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Czytelnicy zwracają bibliotece wypożyczone książki, najpóźniej do 2 tygodni przed zakończeniem w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych w Szkole.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Z księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnik może korzystać w czytelni.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Czytelnik odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki i winien odkupić taką samą książkę lub o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 35.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 28.</p>  
<ol start="1">  
<li>W ramach zajęć pozalekcyjnych, Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz holu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się pod nadzorem pracownika pedagogicznego Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center" ><b>ROZDZIAŁ 6</b></p>  
<p align="center" ><b>NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY</b></p>  
<p align="center">§ 29.</p>  
<p align="center">1.  W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy  administracyjni i obsługi.</p>  
<p align="center">2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole należą:</p>  
<ol start="1">  
<li>nauczyciele, w tym wychowawcy klas;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wychowawcy świetlicy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pedagog szkolny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>bibliotekarz.</li>  
</ol>  
<p align="center">3. Do zadań pracowników administracyjnych, należą czynności związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej, dokumentacji osobowej pracowników, dokumentacji uczniowskiej oraz wykonywanie innych prac biurowych. Do pracowników administracyjnych Szkoły należą pracownicy:</p>  
<ol start="1">  
<li>zapewniający obsługę księgową Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>administrujący budynkiem i mieniem szkolnym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzący sprawy kadrowe pracowników Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzący obsługę spraw uczniowskich;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzący sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i dzieci oraz pracowników;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zapewniający działanie stołówki szkolnej.</li>  
</ol>  
<p align="center">Do zadań pracowników obsługi należy przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, utrzymanie budynku i posesji Szkoły w należytym ładzie i porządku, a wszystkich w nich urządzeń, w sprawności technicznej. Do pracowników obsługi Szkoły należą pracownicy:</p>  
<ol start="1">  
<li>sprzątaczki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>woźny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>konserwator;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kucharki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoce kuchenne;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stróże nocni.</li>  
</ol>  
<p align="center">W Szkole tworzy się niepedagogiczne stanowiska kierownicze:</p>  
<p align="center">1)  głównego księgowego;</p>  
<ol start="1">  
<li>kierownika gospodarczego;</li>  
</ol>  
<p align="center">W Szkole, swoją pracę wykonuje pielęgniarka szkolna, której stosunek pracy oraz szczegółowe kompetencje określają oddzielne przepisy Ministra Zdrowia. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki szkolnej należy w szczególności dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów i dzieci, o stan sanitarno­higieniczny Szkoły. Pielęgniarka, wykonując swoje zadania, współpracuje z Dyrektorem, wychowawcami i rodzicami uczniów.</p>  
<p align="center" >Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 3 – 5, określają zakresy obowiązków i uprawnień tych pracowników, umieszczone w ich dokumentacji osobowej.</p>  
<p align="center">Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników wymienionych w ust. 3 – 5, uzależniona jest od potrzeb Szkoły oraz jej możliwości finansowych.</p>  
<p align="center">Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych reguluje Karta Nauczyciela, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi – ustawa o pracownikach samorządowych, oraz akty wykonawcze do tych ustaw.</p>  
<p align="center">§ 30.</p>  
<p align="center">1. Dyrektor Szkoły realizuje swoje zadania przy pomocy następujących   kierowniczych stanowisk pedagogicznych:</p>  
<p align="center">1)  wicedyrektora ds. dydaktycznych;</p>  
<p align="center">2)  wicedyrektora ds. wychowawczych;</p>  
<p align="center">3)  kierownika świetlicy.</p>  
<ol start="1">  
<li>Do kompetencji nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, należy w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych w przydziale czynności;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli, w stosunku do których sprawują bezpośredni nadzór pedagogiczny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowywanie projektów dokumentacji szkolnej z zakresu swoich kompetencji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą Szkoły, w zakresie swoich kompetencji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowanie materiałów sprawozdawczych i dokonanie analizy danych, dotyczących efektów kształcenia, wychowania i opieki, w zakresie przydzielonych obszarów działania;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inne kompetencje i zadania, określone w szczegółowym przydziale czynności.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W czasie nieobecności Dyrektora w pracy, jego obowiązki pełni wicedyrektor ds. dydaktycznych i wicedyrektor ds. dydaktycznych. Podejmują decyzje dotyczące spraw bieżących w zakresie przydzielonych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wicedyrektorzy podejmują inne decyzje niż bieżące na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 31.</p>  
<p align="center" >1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i dzieci.</p>  
<p align="center">2. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:</p>  
<ol start="1">  
<li>odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przestrzeganie oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów i dzieci zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wietrzenie w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dopilnowanie, aby uczniowie i dzieci, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nie dopuszczenie do zajęć lub przerwanie ich, wyprowadzając uczniów i dzieci oraz powiadamiając Dyrektora, w przypadku jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w razie potrzeby, udzielenie uczniom i dzieciom pierwszej pomocy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazania, dostosowanego do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów i dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>właściwe rozplanowanie realizacji materiału nauczania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>utrwalanie przez uczniów i dzieci przerobionych partii materiału nauczania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów i dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przydzielenie pod opiekę jednemu nauczycielowi sali lekcyjnej, z jednoczesnym przyjęciem przez tego nauczyciela odpowiedzialności porządkowej za stan liczbowy i jakościowy mienia znajdującego się w tej sali,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zgłaszanie przez opiekuna sali lekcyjnej zapotrzebowania na doposażenie sali lub wymianę zużytego sprzętu na nowy,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zabezpieczenie przez opiekuna sali lekcyjnej, wartościowego sprzętu szkolnego lub pomocy naukowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbanie przez opiekuna sali o estetykę wnętrza i zgłaszanie Dyrektorowi o usterkach powodujących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów lub dzieci korzystających z tej sali lekcyjnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania indywidualne uczniów,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, który nie może sprostać wymaganiom z danych zajęć edukacyjnych, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,</li>  
</ol>  
<p align="center" >c)udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują lub pośredniczenie w zorganizowaniu takiej pomocy, głównie w poradni psychologiczno – pedagogicznej,</p>  
<ol start="1">  
<li>bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów i dzieci oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów i dzieci, poprzez:</li>  
</ol>  
<p align="center">a)  ocenianie wszystkich uczniów według tych samych kryteriów oceniania,</p>  
<ol start="1">  
<li>b)   stosowanie jawności oceniania i uzasadnianie wystawianych ocen,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dawanie wszystkim uczniom szans na poprawę ocen, które ich nie satysfakcjonują;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów i dzieci, poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zdiagnozowanie potrzeb uczniów i dzieci oraz przyczyn niepowodzeń,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracę nauczyciela w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych ucznia i dziecka, z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia i dziecka, pedagogiem szkolnym i specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej,</li>  
</ol>  
<p align="center" >c)zachęcanie uczniów i dzieci zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom i dzieciom z trudnościami w nauce;</p>  
<ol start="1">  
<li>doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział w konferencjach metodycznych i korzystanie z pomocy doradców metodycznych,</li>  
</ol>  
<p align="center" >c)inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,</p>  
<ol start="1">  
<li>współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego,</li>  
</ol>  
<p align="center" >e)współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie badania jakości swojej pracy i pracy Szkoły,</p>  
<ol start="1">  
<li>f)   samokształcenie, wykorzystując najnowszą literaturę z zakresu metodyki nauczania i merytoryczną dotyczącą nauczanego przedmiotu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzeniem dokumentacji szkolnej wg zasad określonych odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciele składają Dyrektorowi roczne rozkłady materiału nauczania do dnia 15 września każdego roku.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciele stażyści opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych. Nauczyciele mianowani i dyplomowani  opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć, które są hospitowane.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy metodycznego, pracowników Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polkowicach, w formie indywidualnych konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach doskonalenia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmienić nauczyciela danego przedmiotu na pisemny umotywowany wniosek więcej niż połowy uczniów i rodziców uczniów, danego oddziału.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zmiana, o której mowa w ust. 6, następuje od drugiego semestru lub nowego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale, z przyczyn o których mowa w ust. 6, traci z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć, godziny ponadwymiarowe, jeżeli miał takowe przydzielone lub uzupełnia etat innymi godzinami zajęć, jeżeli w wyniku tej zmiany, nie będzie mógł realizować obowiązującego go wymiaru zajęć.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 32.</p>  
<ol start="1">  
<li>Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do obowiązków < i>opiekuna stażu</i> w szczególności należy:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wypracowanie, wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu regulującego wzajemne prawa i obowiązki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoc w opracowaniu przez nauczyciela projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie zajęć z uczniami, których obserwatorem będzie nauczyciel odbywający staż i omawianie z nim obserwowanych zajęć;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uczestniczenie, jako obserwator, w zajęciach prowadzonych przez <i>nauczyciela odbywającego staż </i>i omawianie z prowadzącym, obserwowane zajęcia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.</li>  
</ol>  
<p align="center">3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu:</p>  
<ol start="1">  
<li>na jego umotywowany wniosek;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 33.</p>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciele tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz w miarę potrzeb jego modyfikowanie, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji. Przewodniczącym zespołu jest wybrany przez nauczycieli wychowawca danego oddziału.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej „przewodniczącym”.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole działają następujące zespoły:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele klas I-III;</li>  
<li>Zespół nauczycieli uczących w kl. IV</li>  
<li>Zespół nauczycieli uczących w kl. V</li>  
<li>Zespół nauczycieli uczących w kl. VI</li>  
<li>Zespół wychowawców świetlicy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Cele i zadania zespołu nauczycieli uczących w danym pionie klas obejmują:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania w Szkole, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w szczególności dla początkujących nauczycieli;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole działa Komisja ds. analizy wyników sprawdzianu oraz wykorzystania  ich do programu poprawy jakości kształcenia w Szkole.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W miarę potrzeb, w Szkole tworzy się zespoły problemowo – zadaniowe, doraźnie powoływane do wykonania specyficznych, nieplanowanych wcześniej zadań Szkoły. Pracami zespołów kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora, na wniosek członków zespołu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kierowanie pracami zespołu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opracowywanie planów pracy zespołu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie spotkań zespołu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie lekcji koleżeńskich;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>analizowanie pracy zespołu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdań z działalności zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 34.</p>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania w Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i dziećmi danego oddziału, a w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów i dzieci, proces ich uczenia się i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów i dzieci;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i dzieci, oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>otacza indywidualną opieką każdego ucznia i dziecko;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>występuje z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu, z którym uczeń, objęty indywidualnym programem lub tokiem nauki, ma trudności, o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia, z zachowaniem warunków zgodnych z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, w tym wycieczki integracyjne i rekreacyjne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzeba jest indywidualna opieka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziałania z rodzicami, poprzez udzielanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w realizacji swoich zadań,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów i dzieci.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca spełnia swoje zadania dopasowując metody wychowawcze odpowiednio do wieku uczniów i dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów i dzieci.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów i dzieci, zgodnie z harmonogramem szkolnym, jeżeli istnieje taka potrzeba – w każdej chwili, również w domu ucznia lub dziecka, ponadto, wraz z pozostałymi nauczycielami, pełni dyżur w trakcie spotkań z rodzicami oczekując na zainteresowanych rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca klasy czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów. Współpracuje w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i wicedyrektorem.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca prowadzi i odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli, dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów i dzieci, w oddziale, nad którym powierzono mu opiekę.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawca klas IV – VI prowadzi zeszyt, w którym są odnotowywane uwagi dotyczące zachowania pozytywnego i negatywnego, pracy na rzecz szkoły i klasy i stosunku do obowiązków szkolnych każdego ucznia danej klasy. Wychowawcy klas I – VI prowadzi teczkę, w której gromadzi materiały dotyczące zespołu klasowego. Skład teczki ustalają wychowawcy kl. I – II i IV – VI.</li>  
</ol>  
<p align="center">10.  W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor powierza pełnienie w zastępstwie obowiązków wychowawcy, innemu nauczycielowi.</p>  
<p align="center">11.  Wychowawca, w uzasadnionych wypadkach, może wystąpić do Dyrektora z umotywowanym wnioskiem o zwolnienie go z funkcji wychowawcy danego oddziału. Dyrektor wniosek może przyjąć lub odrzucić.</p>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor zmienia wychowawcę oddziału na pisemny umotywowany wniosek większości rodziców uczniów, danego oddziału. W sytuacji zmiany wychowawcy, Dyrektor może wziąć pod uwagę propozycję większości uczniów lub ich rodziców, dotyczącą wskazania osoby nowego wychowawcy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 35.</p>  
<p align="center">1. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie różnych form pracy czytelniczej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowanie uczniów i dzieci do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wdrażanie uczniów i dzieci do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wyrabianie w uczniach nawyku czytania czasopism, w szczególności dzienników;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wyrabianie i pogłębianie u uczniów i dzieci nawyku czytania i uczenia się;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. organizowanie:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wystawy nowości wydawniczych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wystawy książki pedagogicznej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inne, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>informowanie czytelników o nowościach wydawniczych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opracowywanie biblioteczne zbiorów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie wychowawcom klas oraz za ich pośrednictwem, rodzicom, stanu czytelnictwa uczniów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie miasta, głównie w zakresie wymiany doświadczeń oraz organizowania i udziału w zajęciach otwartych innych nauczycieli bibliotekarzy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z bibliotekami na terenie miasta i gminy w zakresie wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarza oraz w pozyskiwaniu nowości wydawniczych i nawiązywaniu korzystnej współpracy z wydawnictwami szkolnymi.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 36.</p>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Pedagog szkolny wspomaga wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów i dzieci w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, a w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>diagnozuje oraz ocenia potrzeby uczniów i dzieci w zakresie opiekuńczo wychowawczym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspomaga wychowawców klas w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku nauki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziela wychowawcom i rodzicom pomocy w ich pracy z uczniami i dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziała w opracowaniu planu wychowawczego Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje pomoc uczniom i dzieciom w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodeficytów i zaburzeń rozwojowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziela pomocy uczniom i dzieciom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń pedagogicznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów z rodziną, nauczycielami lub rówieśnikami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.</li>  
</ol>  
<p align="center">2. Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę.</p>  
<p align="center">§ 37.</p>  
<p align="center">1.  W Szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy udzielanie pomocy uczniom i dzieciom z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają uczenie się, oraz wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach w tym zakresie. Do zadań logopedy należy w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów i dzieci, w tym mowy głośnej i pisma;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów i dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów i dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i dzieci oraz rodziców i nauczycieli;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia i dziecka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 38.</p>  
<p align="center">1. W Szkole działa Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa, zwany dalej „Koordynatorem”, którego zadaniem jest integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpraca ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.</p>  
<p align="center">2. Koordynator powoływany jest przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.</p>  
<ol start="1">  
<li>Koordynator powoływany jest spośród nauczycieli zatrudnionych Szkoły, na czas nieokreślony.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor może odwołać Koordynatora, po zasięgnięciu opinii organów Szkoły:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na jego umotywowany wniosek;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w przypadku ukarania go karą dyscyplinarną;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców lub Rady Samorządu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W szczególności do zadań Koordynatora należy:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników Szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, dzieci, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole programu wychowawczego i programu profilaktyki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uczniów i dzieci;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa uczniów i dzieci;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współpraca z rodzicami i środowiskiem;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów i dzieci.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Koordynator dokumentuje swoje działania i co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 7</p>  
<p align="center">Uczniowie Szkoły i  ich  rodzice</p>  
<p align="center">§ 39.</p>  
<ol start="1">  
<li>Do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 6 roku życia. (może być od 5) W określonych prawem przypadkach, do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają również dzieci do 10 roku życia, jeżeli dziecku odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do Szkoły uczęszczają uczniowie, realizujący obowiązek szkolny, od 7 roku życia do ukończenia Szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 14 lat.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci, w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły na podstawie odrębnych przepisów.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 40</p>  
<ol start="1">  
<li>Rekrutacja uczniów i dzieci do Szkoły odbywa się z rocznym wyprzedzeniem, w terminach od lutego do marca.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do Szkoły przyjmowani są uczniowie i dzieci:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>z urzędu – zamieszkali w obwodzie Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na wniosek rodziców – zamieszkali poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, z zastrzeżeniem ust. 3.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku, gdy liczba chętnych uczniów i dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły, jest większa od liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, o przyjęciu ucznia lub dziecka spoza obwodu, decyduje Dyrektor na podstawie opinii Komisji Rekrutacyjnej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Komisję Rekrutacyjną, wyłonioną przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków, powołuje Dyrektor.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Przy rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>małą odległość miejsca pracy rodzica lub członka rodziny opiekującego się dzieckiem, od siedziby Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opinią o dziecku wystawioną przez dyrektora przedszkola, do której uczęszczało dziecko.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Listę uczniów lub dzieci spoza obwodu, przyjętych do Szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego, Dyrektor podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Od decyzji w sprawie nie przyjęcia ucznia lub dziecka do Szkoły, rodzicom przysługuje prawo wniesienia wniosku do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie ich prośby, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 41.</p>  
<p align="center">1. Uczniów przyjętych do pierwszych klas przydziela się do poszczególnych  oddziałów wg zasad:</p>  
<ol start="1">  
<li>proporcjonalny podział uczniów o różnych zdolnościach przyswajania wiedzy, mierzony na podstawie wystawionej opinii nauczycieli oddziałów zerowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>w miarę możliwości, w równej liczbie dziewcząt i chłopców;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>równy podział między wszystkie oddziały, uczniów z rozpoznanymi dysfunkcjami psychicznymi lub fizycznymi.</li>  
</ol>  
<p align="center">2.  W przypadku tworzenia klas specjalistycznych, lub dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, nie mają zastosowania zasady, o których mowa w ust. 1.</p>  
<p align="center">3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców ucznia, Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie oddziału przydzielonego wg zasad określonych w ust. 1.</p>  
<p align="center">4.  Warunki i tryb przyjmowania do szkoły osób nie będących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.</p>  
<p align="center">§ 42.</p>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności do:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>różnorodność zajęć w każdym dniu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez Szkołę oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość korzystania z dodatkowej literatury przedmiotowej w bibliotece szkolnej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w tym uzyskiwanie pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie przygotowywania się do udziału w tych imprezach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach obejmujących więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż trzech w okresie jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki obejmującej tematy z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pomocy w przypadku trudności w nauce, m. in. poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych przez poszczególnych nauczycieli,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>oczekiwanie pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów osiągających wysokie oceny w nauce;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego, nadawanie programów w rozgłośni szkolnej oraz wydawanie gazetki samorządowej.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 43.</p>  
<ol start="1">  
<li>W Szkole tworzy się funkcję Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej „Rzecznikiem”. Rzecznikiem może być pracownik pedagogiczny zatrudniony w Szkole.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Kandydata na funkcję Rzecznika proponuje Dyrektorowi Rada Samorządu Uczniowskiego. Zasady i tryb wyłaniania kandydata na Rzecznika, określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rzecznika powołuje Dyrektor na okres trzech lat, od dnia 1 października do dnia 30 września – po upływie trzyletniej kadencji.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rzecznika odwołuje się z funkcji przed upływem jego kadencji:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na wniosek Samorządu Uczniowskiego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na wniosek Rzecznika;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>z dniem rozwiązania stosunku pracy Rzecznika z Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rzecznik stoi na straży <i>praw</i> ucznia określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka, Statucie Szkoły i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, < i>praw</i> i obowiązków rodziców. < i>Rzecznik</i> przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li><i>Rzecznik< /i> działa na rzecz ochrony <i>praw< /i> ucznia, w szczególności:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawa do ochrony zdrowia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawa do wypoczynku;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawa do godziwych warunków nauki;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawa do poszanowania godności i podmiotowego traktowania;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prawa do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, złym traktowaniem.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li><i>Rzecznik< /i> szczególną troską i pomocą otacza uczniów niepełnosprawnych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li><i>Rzecznik< /i> podejmuje działania przewidziane w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia, ich rodziców, pracowników Szkoły, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie < i>praw</i> lub dobra ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li><i>Rzecznik< /i> może:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>za zgodą Dyrektora, zwrócić się do właściwych organów pozaszkolnych, organizacji lub instytucji o podjęcie na rzecz ucznia działań z zakresu ich kompetencji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zwrócić się do organów Szkoły o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>występować jako obrońca w sprawach konfliktowych dotyczących ucznia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>na wniosek ucznia, uczestniczyć w charakterze obserwatora w czasie egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie, zgodnych z prawem, chroniących prawa ucznia.</li>  
</ol>  
<p align="center">10. Rzecznik w swych działaniach zachowuje niezależność, nie może jednak przekraczać kompetencji organów lub pracowników, jeżeli nie oni są powodem jego interwencji.</p>  
<p align="center" >11. <i>Rzecznik< /i> corocznie przedstawia organom Szkoły informację o swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania < i>praw</i> ucznia.</p>  
<p align="center">§ 44.</p>  
<p align="center">1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących:</p>  
<p align="center">1)  udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;</p>  
<p align="center">2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, a w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>okazywania szacunku pracownikom Szkoły i kolegom,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przeciwstawiania się przejawom agresji,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>naprawiania wyrządzonej szkody;</li>  
</ol>  
<p align="center">3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój intelektualny i kulturalny;</p>  
<p align="center">4) dbałości o ład i porządek w Szkole oraz dbałość o mienie szkolne;</p>  
<p align="center">5) współtworzenia i dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu Szkoły w środowisku;</p>  
<ol start="1">  
<li>dbania o schludny wygląd oraz noszenia na terenie Szkoły jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 2;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nie korzystania z telefonów komórkowych na czas trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie, o których mowa w Statucie.</li>  
</ol>  
<p align="center">2. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, określony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców, stanowi załącznik nr 7 do statutu.</p>  
<ol start="1">  
<li>Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach spodniach długich za zgoda nauczyciela wf i sportowym obuwiu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczniów obowiązuje posiadanie prostej fryzury i naturalnego koloru włosów, Uczniowie nie malują oczu, ust, ani paznokci; nie noszą biżuterii, w tym ozdób na uszach.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Na terenie budynku Szkoły obowiązuje uczniów i dzieci noszenie obuwia sportowego.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 45.</p>  
<p align="center">1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:</p>  
<p align="center">1) rzetelną naukę;</p>  
<p align="center">2) wzorową postawę;</p>  
<p align="center">3) wybitne osiągnięcia;</p>  
<p align="center">4) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;</p>  
<p align="center">5) dzielność i odwagę;</p>  
<p align="center">6) najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym.</p>  
<p align="center">2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane w następującej w formie:</p>  
<ol start="1">  
<li>pochwały ustnej wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pochwały ustnej Dyrektora lub dyplomu, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>listu gratulacyjnego, na wniosek Rady Pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nagrody rzeczowej (książkowej) na wniosek wychowawcy finansowanej ze środków Rady Rodziców;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>świadectwa szkolnego z wyróżnieniem;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>brązowej, srebrnej, lub złotej Odznaki Patrona przyzwanej przez Radę Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>tytułu Uczeń Roku przyzwanej przez Radę Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wzory Odznak Patrona opracowała Rada Pedagogiczna. Szczegółowe zasady ich przyznawania i wręczania określa regulamin.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń, otrzymuje odznakę przedmiotową „Najlepszy z …” zgodnie z regulaminem.</li>  
</ol>  
<p align="center">6.  Uczniowie klas III otrzymują dyplomy ukończenia I etapu edukacji, a  absolwenci – pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły.</p>  
<p align="center">§ 46.</p>  
<ol start="1">  
<li>W stosunku do ucznia nieprzestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 44, może być zastosowana jedna z następujących kar:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>upomnienie wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>upomnienie Dyrektora, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nagana Dyrektora, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nagana Dyrektora, z równoczesnym zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, na wniosek wychowawcy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>czasowe zawieszenie w prawach ucznia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przeniesienie ucznia do innego oddziału, na wniosek zespołu nauczycieli, po konsultacji z rodzicami ucznia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dyrektor może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innych osób;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w czasie trwania zajęć edukacyjnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>używania lub handlu narkotykami;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 1. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów samorządu uczniowskiego o obronę jego interesów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Od udzielonych kar, uczniowi przysługuje odwołanie w terminie do trzech dni, od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia, do następujących organów:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – do Dyrektora Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2 do pkt 6 – do Rady Pedagogicznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Od udzielonej kary wnioskowania do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, uczniowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania jego decyzji.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1, Szkoła zawiadamia rodziców ucznia.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 47.</p>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice ucznia lub dziecka informują osobiście wychowawcę, najpóźniej do południa następnego dnia lub telefonicznie sekretariat szkoły o przyczynie                 i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach szkolnych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Usprawiedliwianie nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach, dokonywane jest na piśmie przez rodziców, do trzeciego dnia od powrotu ucznia lub dziecka na zajęcia szkolne.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach, może być zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę, zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania zajęć było niezbędne.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń, którego nieobecność w szkole przekracza miesiąc, po ustaniu przyczyny nieobecności, uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy oraz terminy i formy jej zaprezentowania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę lub innego nauczyciela, w przypadku udziału w:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>imprezach sportowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>konkursach przedmiotowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wycieczkach szkolnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>imprezach, gdzie reprezentuje Szkołę.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, przez innego nauczyciela, dokonywane jest na piśmie i przekazywane wychowawcy. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do nie odnotowywania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przez innych nauczycieli.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, na czas określony, nie dłuższy niż na 2 miesiące. Przed rozpoczęciem zwolnienia, trwającego co najmniej miesiąc, uczeń uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, jakie partie materiału i w jakiej formie będzie zaliczał po zakończeniu przyczyny nieobecności w szkole. Po zakończeniu zwolnienia, uczeń zdaje zaległe partie materiału ze wszystkich przedmiotów.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nieusprawiedliwionych obecności ucznia obowiązują zasady postępowania ujęte w „Procedurach postępowania…”.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 48.</p>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia nieprzerwanie okres, co najmniej jednego miesiąca.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku stwierdzenia niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, Dyrektor podejmuje następujące działania:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wysyła rodzicom upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany;</li>  
</ol>  
<p align="center">2) wzywa ucznia do stawienia się w Szkole w wyznaczonym terminie;</p>  
<p align="center">3)   informuje, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;</p>  
<p align="center">3. W przypadku nie zastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu Dyrektor wnioskuje o nałożenie kary grzywny na rodziców w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.</p>  
<ol start="1">  
<li>Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach  pozalekcyjnych powoduje skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć pozalekcyjnych. O fakcie skreślenia ucznia, nauczyciel prowadzący zajęcia, powiadamia wychowawcę klasy, który powiadamia rodziców ucznia.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 49.</p>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice uczniów i dzieci oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice mają prawo do:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Szkole, w oddziale szkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty, opinii na temat pracy Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła organizuje zebranie rodziców w terminach ustalanych na początku każdego roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Raz w miesiącu organizowane są spotkania rodziców z wychowawcą, co drugi miesiąc konsultacje z nauczycielami przedmiotu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciele na początku roku szkolnego podają do wiadomości rodziców dni tygodnia i godziny, w których są do dyspozycji rodziców. Informacje te podawane są na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice mają prawo do przybycia do Szkoły, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranym nauczycielem po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice, poprzez swoich przedstawicieli, współuczestniczą w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice uczniów Szkoły mogą zorganizować dla swoich dzieci bal kończący naukę w Szkole. Podczas trwania balu, rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. Wychowawcy klas pomagają rodzicom w zorganizowaniu tej imprezy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 50.</p>  
<ol start="1">  
<li>Rodzice uczniów i dzieci uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie klasową rade rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W skład klasowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Do dnia wyboru nowego składu klasowej rady rodziców, działa klasowa rada rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Klasowa rada rodziców pomaga wychowawcy klasy przy organizowaniu i realizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie lub dzieci danego oddziału.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Klasowa rada rodziców może występować do wychowawcy klasy lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów lub dzieci danego oddziału, jeżeli nie godzi to w dobro osobiste ucznia (dziecka) lub nie jest objęte tajemnicą służbową.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Spośród klasowych rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rodzice uczniów danego oddziału, mogą większością głosów wnieść wniosek do Dyrektora, o zmianę wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zachowaniem zasad, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 8</p>  
<p align="center" >Wewnątrzszkolny  system  oceniania</p>  
<p align="center">§ 51.</p>  
<ol start="1">  
<li>Wewnątrzszkolny system oceniania, zwany dalej „WSO”, ma na celu:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i oraz o postępach w tym zakresie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dostarczenie rodzicom uczniów i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do jednego tygodnia, do dnia zakończenia semestru I (jesienno – zimowego).</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szczegółowe zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz warunki i tryb uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zasady przeprowadzania sprawdzianu, określają odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 52.</p>  
<ol start="1">  
<li>Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o:</li>  
</ol>  
<p align="center">1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;</p>  
<p align="center">2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;</p>  
<p align="center">3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.</p>  
<ol start="1">  
<li>Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jak również o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom uczniów przez wychowawcę klasy, w formie ustnej lub pisemnej, w czasie ich pierwszego zebrania, na początku roku szkolnego. Informacje te mogą być przekazane w tej formie również przez nauczyciela danego przedmiotu. Potwierdzeniem faktu poinformowania rodzica, jest jego podpis złożony w dzienniku lekcyjnym w rubryce „kontakty z rodzicami” oraz scenariusz spotkania z rodzicami opracowany przez wychowawcę danej klasy.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 53.</p>  
<ol start="1">  
<li>Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Przewidywaną ocenę niedostateczną lub naganną ocenę zachowania ucznia, nauczyciel przedmiotu i wychowawca, na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, w rubryce przeznaczonej na ocenę roczną.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W stosunku do uczniów obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w czasie poszczególnych zajęć edukacyjnych, miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą do nauczyciela danego przedmiotu o zweryfikowanie proponowanej oceny rocznej, w wyniku pisemnego sprawdzianu obejmującego roczny program nauczania wg kryterium określonego przez tego nauczyciela.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz przewidywaną naganną roczną ocenę zachowania, oddzielnie dla każdego ucznia i przekazuje uczniom do podpisu przez ich rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń potwierdza odbiór wykazu przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannej zachowania, o którym mowa w ust. 5, swoim podpisem w dzienniku lekcyjnym na stronie do dyspozycji wychowawcy klasy. Uczeń w terminie do tygodnia, oddaje wychowawcy wykaz podpisany przez rodziców.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Podpisane przez rodziców wykazy ocen niedostatecznych i oceny nagannej, wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Ewentualne sfałszowanie przez ucznia, podpisu rodzica, nie obciąża Szkoły i zwalnia od innego sposobu przekazania rodzicom informacji o ocenach.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku braku pisemnego potwierdzenia przez rodziców przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 7, w okresie tygodnia, wychowawca klasy informuje rodziców pisemnie listem poleconym, wysyłając go w terminie, co najmniej trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt listownego powiadomienia rodziców, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz przechowuje potwierdzenie wysłania listu poleconego do końca danego roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>List polecony, o którym mowa w ust. 8, adresowany jest na oboje rodziców. Rodzice mogą, najpóźniej do miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, poinformować w formie pisemnej wychowawcę klasy, iż należy informować o ocenach ich dziecka, osobiście lub listownie, oddzielnie każdego z rodziców lub tylko jednego z nich, przedstawiając oryginał dokumentu na mocy, którego tylko jeden z rodziców sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem.</li>  
</ol>  
<p align="center">10.  Przewidywane roczne oceny ucznia, inne niż niedostateczne lub naganne zachowania, nauczyciele przedmiotu wpisują do dziennika lekcyjnego 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. O przewidywanych ocenach, uczniowie informowani są w obecności całej klasy, a nauczyciele potwierdzają fakt poinformowania, zapisem przy temacie lekcyjnym.</p>  
<p align="center">11.  Na życzenie rodziców ucznia, wychowawca klasy sporządza pisemny wykaz wszystkich przewidywanych ocen rocznych ucznia, przekazuje uczniowi do podpisu przez zainteresowanych rodziców, a podpisane zatrzymuje i przechowuje.</p>  
<p align="center">12.  W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie w przypadku dużej liczby bieżących ocen niedostatecznych, nagannym zachowaniu, częstym opuszczaniu zajęć szkolnych, wychowawca na bieżąco informuje rodziców ucznia o istniejących problemach.</p>  
<p align="center">§ 54.</p>  
<p align="center" >Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas od I do III formułowane są w sposób opisowy.</p>  
<p align="center">Ocenianie bieżące uczniów klas od I do III dokonywane jest w formie:</p>  
<ol start="1">  
<li>słownej oceny motywującej do aktywności i wysiłku;</li>  
</ol>  
<p align="center">2)   pisemnej informacji wpisanej do zeszytu ucznia na temat poprawności wykonania zadania;</p>  
<ol start="1">  
<li>bieżącej oceny cząstkowej wg skali:</li>  
</ol>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">  
<tbody>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">Lp.</td>  
<td valign="top" width="241">Słowne wyrażenie oceny</td>  
<td valign="top" width="158">Skrót literowy</td>  
<td valign="top" width="158">Cyfrowe wyrażenie oceny</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">1</td>  
<td valign="top" width="241">celujący</td>  
<td valign="top" width="158">cel.</td>  
<td valign="top" width="158">6</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">2</td>  
<td valign="top" width="241">bardzo dobry</td>  
<td valign="top" width="158">bdb.</td>  
<td valign="top" width="158">5</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">3</td>  
<td valign="top" width="241">dobry</td>  
<td valign="top" width="158">db.</td>  
<td valign="top" width="158">4</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">4</td>  
<td valign="top" width="241">dostateczny</td>  
<td valign="top" width="158">dst.</td>  
<td valign="top" width="158">3</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">5</td>  
<td valign="top" width="241">dopuszczający</td>  
<td valign="top" width="158">dop.</td>  
<td valign="top" width="158">2</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">6</td>  
<td valign="top" width="241">niedostateczny</td>  
<td valign="top" width="158">ndst.</td>  
<td valign="top" width="158">1</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>  
<p align="center">Ocena opisowa obejmuje:</p>  
<ol start="1">  
<li>mówienie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>czytanie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pisanie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>gramatykę i ortografię;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stosunek ucznia do zajęć artystycznych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podstawowe umiejętności z edukacji matematycznej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawność ruchową;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozwiązywanie zadań tekstowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym.</li>  
</ol>  
<p align="center">Przy opisowym ocenianiu uwzględnia się:</p>  
<ol start="1">  
<li>znajomość faktów i pojęć, stopień opanowania kompetencji i wiadomości;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność samooceny;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność interpretacji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wytrwałość i zaangażowanie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach nowych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>tempo przyswajania wiedzy;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność pracy w grupie;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>postawę ucznia i jego zachowania emocjonalne;</li>  
</ol>  
<p align="center">10) predyspozycje ucznia, jego indywidualne cechy osobowe.</p>  
<p align="center">Ocena opisowa, formułowana w postaci Karty Ocen, przekazywana jest w trakcie spotkania z rodzicami na zakończenie pierwszego półrocza. Kopia Karty Ocen przechowywana jest w dokumentach szkolnych.</p>  
<p align="center">§ 55.</p>  
<ol start="1">  
<li>Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów klas od IV do VI, ustala się w stopniach według następującej skali:</li>  
</ol>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">  
<tbody>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">Lp.</td>  
<td valign="top" width="241">Słowne wyrażenie oceny</td>  
<td valign="top" width="158">Skrót literowy</td>  
<td valign="top" width="158">Cyfrowe wyrażenie oceny</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">1</td>  
<td valign="top" width="241">celujący</td>  
<td valign="top" width="158">cel.</td>  
<td valign="top" width="158">6</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">2</td>  
<td valign="top" width="241">bardzo dobry</td>  
<td valign="top" width="158">bdb.</td>  
<td valign="top" width="158">5</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">3</td>  
<td valign="top" width="241">dobry</td>  
<td valign="top" width="158">db.</td>  
<td valign="top" width="158">4</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">4</td>  
<td valign="top" width="241">dostateczny</td>  
<td valign="top" width="158">dst.</td>  
<td valign="top" width="158">3</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">5</td>  
<td valign="top" width="241">dopuszczający</td>  
<td valign="top" width="158">dop.</td>  
<td valign="top" width="158">2</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="48">6</td>  
<td valign="top" width="241">niedostateczny</td>  
<td valign="top" width="158">ndst.</td>  
<td valign="top" width="158">1</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>  
<ol start="1">  
<li>Przed wyżej wymienionymi ocenami można postawić plus lub minus, nie dotyczy to klasyfikacyjnych ocen rocznych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dopuszcza się, za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność, zamiast oceny, używanie pomocniczo znaków „+” i „–” oraz zamienianie ich na oceny zgodnie z regułą:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>+ + + + +  ocena bardzo dobra;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>- – -  ocena niedostateczna;</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 56.</p>  
<p align="center">1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:</p>  
<ol start="1">  
<li>ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<p align="center">a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz</p>  
<p align="center">b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów w nowych sytuacjach;</p>  
<ol start="1">  
<li>ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym minimalne wymagania programowe, oraz</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym minimalnych wymagań, oraz</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<p align="center">ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz:</p>  
<p align="center" >rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;</p>  
<ol start="1">  
<li>ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:</li>  
</ol>  
<p align="center">nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz</p>  
<p align="center">nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.</p>  
<p align="center">2.  Szczegółowe lub różne zasady oceniania, oraz zasady wspólne dla wszystkich przedmiotów lecz podlegające okresowej ewaluacji i zmianom, określają PSO, opracowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na podstawie WSO, stanowiące oddzielne akty wewnątrzszkolnego systemu prawnego.</p>  
<p align="center">§ 57.</p>  
<ol start="1">  
<li>Ocenianiu ucznia podlegają:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wiedza i umiejętności, sprawdzane poprzez:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prace klasowe, obejmujące przynajmniej jeden dział programowy (czas trwania od 1 do 2 godzin),</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>sprawdziany śródsemestralne (klasyfikacyjne), pisane z powodu niskiej frekwencji ucznia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kartkówki, obejmujące do trzech ostatnich tematów lekcyjnych (czas trwania do 15 min.),</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>odpowiedzi ustne,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat),</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prace domowe,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>aktywność na lekcji;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>prace dodatkowe –długoterminowe prace projektowe, dodatkowe zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>praca w grupach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie nauczania;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>styl pracy ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nauczyciel ustala, informuje uczniów oraz wpisuje do dziennika lekcyjnego, z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem o terminie pisania przez uczniów pracy klasowej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń może pisać jedną pracę klasową w ciągu dnia oraz maksymalnie trzy prace klasowe w okresie tygodnia. Zasada ta nie dotyczy innych form sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia oraz przypadku zmiany, na prośbę uczniów, zapowiedzianego wcześniej terminu pisania pracy klasowej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Kartkówki oraz odpytywanie ustne ucznia, obejmujące treści nauczania ostatnich trzech jednostek lekcyjnych, przeprowadzane są bez uprzedzenia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia, na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej, jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Pisemne prace uczniów, nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do dwóch tygodni od dnia ich napisania, z wyjątkiem prac klasowych, których termin sprawdzenia upływa po trzech tygodniach. Terminy sprawdzenia prac uczniów wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela w pracy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nie dotrzymania przez nauczyciela terminów, o których mowa w ust.7, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych, otrzymanych przez uczniów za te prace pisemne.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są im udostępniane do wglądu lub oddawane. Nauczyciel wyznacza termin, do którego uczeń ma opanować braki w materiale nauczania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do końca roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym. Rodzice mogą zapoznać się z pracami uczniów w czasie konsultacji z nauczycielami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń ma prawo do poprawienia niesatysfakcjonującej go bieżącej oceny, w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawy oceny uczeń może dokonać w terminie do trzech tygodni od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok oceny poprzedniej; obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania wiedzy lub umiejętności. Liczbę zwolnień w semestrze oraz szczegółowe zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć przez ucznia określa PSO.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną,  uzupełnia poziom wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, zgodnie z PSO.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 58.</p>  
<ol start="1">  
<li>Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, po zakończonym okresie ferii letnich i zimowych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczniowie pierwszych klas i czwartych nie otrzymują ocen niedostatecznych do końca września danego roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Oceny są jawne dla ucznia oraz rodziców ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą, a w formie pisemnej – ocenę klasyfikacyjną.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Wniosek o uzasadnienie oceny bieżącej kieruje się w formie ustnej do nauczyciela danego przedmiotu, w terminie do trzech dni od daty jej wystawienia. Wniosek o uzasadnienie oceny klasyfikacyjnej kieruje się w formie pisemnej do Dyrektora, w terminie do pięciu dni, przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, nauczyciel wystawia uczniowi na podstawie, co najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych, w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć danego przedmiotu, wg następującej zasady:</li>  
</ol>  
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">  
<tbody>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">Tygodniowa liczba godzin zajęć  
danego przedmiotu</td>  
<td valign="top" width="316">Minimalna liczba bieżących ocen cząstkowych w semestrze</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">1</td>  
<td valign="top" width="316">3</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">2</td>  
<td valign="top" width="316">4</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">3</td>  
<td valign="top" width="316">5</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">4</td>  
<td valign="top" width="316">6</td>  
</tr>  
<tr>  
<td valign="top" width="316">5</td>  
<td valign="top" width="316">7</td>  
</tr>  
</tbody>  
</table>  
<ol start="1">  
<li>Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania, określają PSO, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z zawartymi w Statucie.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>PSO ustalane są przez komisje przedmiotowe, a zatwierdzane przez Dyrektora. PSO podlegają corocznej ewaluacji przez komisje, które je ustaliły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Z przedmiotów, w czasie realizacji których, uczniowie uczą się w grupach innych niż oddział, bieżące ocenianie uczniów dokumentowane jest w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie – w indywidualnie prowadzonych przez nauczycieli tych przedmiotów, zeszytach ocen. Oceny te przepisuje się do dziennika lekcyjnego, co najmniej raz w miesiącu oraz co najmniej tydzień, przed planowanymi zebraniami rodziców danego oddziału lub terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 59.</p>  
<p align="center" >1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.</p>  
<p align="center">2. Ocena zachowania ucznia ma charakter całościowy. W ocenianiu uwzględnia się pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania ucznia w Szkole i poza nią.</p>  
<p align="center">3. Na wysokość oceny zachowania ucznia, ma wpływ jego postawa prezentowana w 3 głównych obszarach:</p>  
<p align="center">1) stopniu pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych;</p>  
<p align="center">2) kulturze osobistej;</p>  
<p align="center">3) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.</p>  
<p align="center">4. Przy formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, uwzględnia się w szczególności:</p>  
<ol start="1">  
<li>wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o honor i tradycje Szkoły;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o piękno mowy ojczystej;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>okazywanie szacunku innym osobom.</li>  
</ol>  
<p align="center" >5. Śródroczną ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali:</p>  
<ol start="1">  
<li>wzorowe, skrót literowy – wz;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>bardzo dobre – bdb;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dobre, skrót literowy – db;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>poprawne, skrót literowy – pop;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nieodpowiednie, skrót literowy – ndp;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>naganne – ng.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 60.</p>  
<p align="center" >1.  Ocena zachowania ucznia w klasach I – III jest oceną opisową, która wynika z ocen cząstkowych w postaci + (tak), – (nie), / (nie zawsze) odnotowanych raz w miesiącu w dzienniku lekcyjnym.</p>  
<p align="center" >2.  Ocena zachowania uczniów klas od I do III ma charakter opisowy i uwzględnia:</p>  
<p align="center" >1) spełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych:</p>  
<p align="center">a)  stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,</p>  
<p align="center">b)  punktualność,</p>  
<p align="center">c)   dbałość o podręczniki, zeszyty, przybory i pomoce szkolne,</p>  
<p align="center">d)  przygotowanie do zajęć,</p>  
<p align="center">e)  aktywność i umiejętność koncentracji w czasie zajęć,</p>  
<ol start="1">  
<li>jakość i tempo pracy na zajęciach,</li>  
</ol>  
<p align="center">g)  wytrwałość w pracy,</p>  
<p align="center">h) samodzielność w myśleniu i działaniu;</p>  
<p align="center" >2) kulturę osobistą ucznia:</p>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o własny wygląd,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>jakość kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o piękno mowy ojczystej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>stosowanie form grzecznościowych;</li>  
</ol>  
<p align="center" >3) działania ucznia na rzecz innych:</p>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o honor i tradycje Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>dbałość o estetykę i czystość wokół siebie,</li>  
</ol>  
<p align="center" >c)wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,</p>  
<ol start="1">  
<li>umiejętność współpracy z innymi,</li>  
</ol>  
<p align="center" >e)poszanowanie własności osobistej i społecznej,</p>  
<p align="center">f)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,</p>  
<ol start="1">  
<li>pomoc innym,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział w akcjach organizowanych w klasie i na terenie Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center">3. Ocena zachowania ucznia w klasach IV – VI ma charakter opisowo -punktowy.</p>  
<p align="center">4. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt w wysokości 100 punktów, który uczeń otrzymuje na początku każdego semestru. Wysokość punktów równoważna jest ocenie bardzo dobrej z zachowania.</p>  
<p align="center">5.  Szczegółową charakterystykę postaw uczniów powodujących zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, określa regulamin oceniania zachowania, opracowany przez Zespół Wychowawców kl. IV – VI, a zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. Regulamin oceniania zachowania podlega corocznej ewaluacji przez Zespół Wychowawców kl. IV – VI.</p>  
<p align="center">6. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia warunki określone na ocenę bardzo dobrą i wykazuje się systematyczną aktywnością w co najmniej jednym z wymienionych obszarów:</p>  
<ol start="1">  
<li>praca w samorządzie uczniowskim;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>godne reprezentowanie Szkoły w zawodach i konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>działalność charytatywna.</li>  
</ol>  
<p align="center">7. W regulaminie oceniania zachowania ustala się przedziały punktowe dla ocen zachowania:</p>  
<p align="center">1)  bardzo dobre;</p>  
<p align="center">2)  dobre;</p>  
<p align="center">3)  poprawne;</p>  
<p align="center">4)  nieodpowiednie.</p>  
<p align="center">8. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń w przypadku wyjątkowo negatywnych zachowań, w szczególności:</p>  
<p align="center">1) kradzieży;</p>  
<ol start="1">  
<li>wymuszeń</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>używania lub rozprowadzania środków odurzających,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>picia alkoholu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>konfliktu z prawem.</li>  
</ol>  
<p align="center">9. Uczeń uzyskuje dodatkowe punkty, podejmując następujące działania:</p>  
<ol start="1">  
<li>pomoc koleżeńska, współpraca w zespole;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział w zawodach na różnych szczeblach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>udział w konkursach na różnych szczeblach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zwycięstwo w konkursach i zawodach;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>przygotowanie i organizacja imprez;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wysoka aktywność czytelnicza;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wysoka kultura osobista.</li>  
</ol>  
<p align="center">10. Uczeń otrzymuje ujemne punkty za:</p>  
<p align="center">1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia:</p>  
<ol start="1">  
<li>ucieczki z lekcji,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>nieprzygotowanie do zajęć,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>częste spóźnianie się na lekcje,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niewypełnianie poleceń nauczycieli,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niedostarczanie usprawiedliwień w terminie;</li>  
</ol>  
<p align="center">2) postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej:</p>  
<p align="center">a) niewypełnianie funkcji klasowych i podjętych zobowiązań,</p>  
<p align="center">b) niszczenie własności osobistej i innych;</p>  
<p align="center">3) brak dbałości o honor i tradycje Szkoły:</p>  
<ol start="1">  
<li>strój nieodpowiedni do sytuacji szkolnej,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niekulturalne zachowanie się w miejscach publicznych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niekulturalne zachowanie się podczas imprez i uroczystości szkolnych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>brak dbałości o piękno mowy ojczystej – używanie wulgarnego języka;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>brak zmiennego obuwia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>opuszczanie terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i świetlicowych,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>bieganie po korytarzu,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niebezpieczne zabawy,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>narażanie zdrowia własnego i innych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>niegodne i niekulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>zaśmiecanie otoczenia,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ignorowanie poleceń pracowników Szkoły,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>aroganckie zachowanie wobec rówieśników i dorosłych;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>powtarzające się zachowania negatywne, w tym szczególnie:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>bójki,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>wulgarne słownictwo,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>agresja,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>ucieczki z lekcji,</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>palenie papierosów.</li>  
</ol>  
<p align="center">11. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając liczbę uzyskanych przez ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale. Liczba wystawionych przez wychowawcę klasy punktów, konfrontowana jest z samooceną dokonaną przez ucznia oraz opinią uczniów danego oddziału.</p>  
<p align="center">§ 61.</p>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję. Tryb powoływania komisji, jej skład oraz kompetencje, określają odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w Szkole, po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń, któremu w Szkole, po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej, nie kończy Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 62.</p>  
<ol start="1">  
<li>Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych regulują odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii. O miejscu i terminie egzaminu, wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców, uzyskując na kopii pisma pisemne potwierdzenie jego otrzymania. O miejscu i terminie egzaminu poprawkowego informowany jest ustnie przez nauczyciela danego przedmiotu oraz poprzez informację wywieszoną na tablicy ogłoszeń.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zadania praktyczne lub pytania teoretyczne na egzamin poprawkowy przygotowuje na piśmie, co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu, nauczyciel przedmiotu, a zatwierdza Dyrektor.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zadania i pytania, o których mowa w ust. 4, obejmują materiał nauczania na poziomie podstaw programowych. W przypadku zaliczenia tego poziomu przez ucznia, komisja egzaminacyjna dalej egzaminuje ucznia, formułując pytania o wyższym poziomie wymaganej wiedzy, mające na celu podwyższenie oceny powyżej dopuszczającej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dokumentację egzaminu poprawkowego, wyznaczony przez Dyrektora, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przekazuje wicedyrektorowi ds. dydaktycznych, który ją przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Termin egzaminu poprawkowego, wyznacza Dyrektor na początku kolejnego semestru. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 63.</p>  
<ol start="1">  
<li>Uczniowie lub rodzice uczniów mają prawo, w terminie do 3 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odwołać się od ustalonej z zajęć edukacyjnych rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ich zdaniem ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Odwołanie nie może dotyczyć oceny niedostatecznej, wystawionej na koniec roku szkolnego w stosunku do której, tryb odwołania i sprawdzania wiedzy ucznia regulują odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Po przyjęciu odwołania, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w celu sprawdzenia zasadności odwołania w formie egzaminu sprawdzającego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Skład i tryb pracy komisji, o której mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Komisja przeprowadza egzamin w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami ucznia, do trzech dni od dnia wpłynięcia odwołania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Z egzaminu sporządza się protokół.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>podwyższyć stopień;</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku podwyższenia oceny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, skreśla ocenę poprzednią i wpisuje wyższą. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się ocenę ustaloną przez komisję.</li>  
</ol>  
<p align="center">§ 64.</p>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego w szkolnym planie nauczania.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. Z inicjatywy nauczyciela, ucznia lub jego rodziców, obserwatorem egzaminu może być rodzic tego ucznia, Rzecznik lub inny nauczyciel zatrudniony w Szkoły.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie określonej w § 63 ust. 6.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Termin egzaminu klasyfikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 7, nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem, ewentualnie rodzicami ucznia. Termin, o którym mowa, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym ucznia.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza się nie później jak do końca maja – w przypadku zaliczania materiału nauczania z pierwszego semestru i nie później jak w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej, rozpoczynającej następny rok szkolny – w przypadku zaliczania materiału nauczania z drugiego semestru.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego materiał nauczania pierwszego semestru lub otrzymania w wyniku egzaminu oceny niedostatecznej, uczeń nie może być klasyfikowany z tego przedmiotu w drugim semestrze.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego materiał nauczania pierwszego lub/i drugiego semestru, lub otrzymania w wyniku egzaminu oceny niedostatecznej, uczeń jest niepromowany.</li>  
</ol>  
<p align="center">Rozdział 9</p>  
<p align="center" >Postanowienia końcowe</p>  
<p align="center">§ 65.</p>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła używa i pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła posiada sztandar. Wizerunek sztandaru Szkoły zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Zasady użytkowania sztandaru określa załącznik nr 3 do Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła posługuje się ceremoniałem szkolnym, wzorowanym na ceremoniale harcerskim. Wykaz uroczystości, w czasie których stosowany jest ceremoniał szkolny, zawiera załącznik nr 4 do Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła posiada własne godło. Wizerunek godła Szkoły zawiera załącznik nr 5 do Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła posiada tekst  ślubowania uczniów klas I. Tekst ślubowania zawiera załącznik nr 6 do Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest Rada Pedagogiczna, która upoważnia Dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim zmian naruszających więcej niż 10 jednostek redakcyjnych Statutu.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Zmiany do Statutu wprowadzane są w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie których Statut został opracowany, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center">10.   Statut dostępny jest w czytelni Szkoły. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w holu Szkoły. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw i obowiązków nauczyciela wywieszony jest na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 1 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center">WZORY  PIECZĘCI  SZKOŁY</p>  
<p align="center" >1…………………………………………………………………….</p>  
<p align="center" >2…………………………………………………………………….</p>  
<p align="center" >3……………………………………………………………………..</p>  
<p align="center" >4……………………………………………………………………..</p>  
<p align="center" >5……………………………………………………………………..</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 2 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center" >WIZERUNEK  SZTANDARU  SZKOŁY</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 3 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center"><b>ZASADY UŻYTKOWANIA SZTANDARU</b></p>  
<p align="center">Sztandar eksponowany jest podczas ważnych uroczystości na terenie Szkoły oraz organizowanych poza terenem Szkoły.</p>  
<p align="center">Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego (dwustronne biało – czerwone i zielono – czarne szarfy oraz białe rękawiczki) przechowywane są  w Izbie Patrona.</p>  
<p align="center">Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania uczniów kl. I w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Kandydatury do pocztu zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego, w czasie czerwcowego posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego uchwałą Rady Pedagogicznej, wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego.</p>  
<p align="center">Opiekunem ceremoniału sztandaru Szkoły jest nauczyciel wybierany przez Radę Pedagogiczną. Dba on o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza nią.</p>  
<p align="center">Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:</p>  
<ol start="1">  
<li>uroczystości rocznicowych;</li>  
<li>święta Patrona Szkoły;</li>  
<li>ceremonii ślubowania uczniów klas I;</li>  
<li>ceremonii pożegnania absolwentów szkoły.</li>  
</ol>  
<p align="center" >Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną. Ma ona na celu organizację życia Szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Szczegółowy harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. Jest zatwierdzony każdego roku w czasie wrześniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 4 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center">WYKAZ UROCZYSTOŚCI, W CZASIE KTÓRYCH STOSOWANY JEST CEREMONIAŁ SZKOLNY</p>  
<ol start="1">  
<li>Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – pierwszy dzień zajęć roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Obchody upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły – odbywa się podczas rozpoczęcia roku szkolnego.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dzień Edukacji Narodowej.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dzień Patrona – 28 kwietnia</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Dzień Samorządności Uczniowskiej – 21 marca. Imprezy organizuje Samorząd Uczniowski.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Święto Konstytucji 3 Maja.</li>  
</ol>  
<ol start="1">  
<li>Obchody upamiętniające zakończenie II wojny światowej.</li>  
</ol>  
<p align="center">10.  Święto Sportu Szkolnego – 1 czerwca. Imprezy sportowo – rekreacyjne.</p>  
<p align="center">11.  Pożegnanie absolwentów – koniec roku szkolnego.</p>  
<p align="center">12.   Zakończenie roku szkolnego – ostatni dzień zajęć szkolnych roku szkolnego.</p>  
<p align="center">13.   Inne, wg harmonogramu imprez sporządzonego na początku każdego roku szkolnego.</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 5 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center" >WIZERUNEK  GODŁA  SZKOŁY</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 6 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center">TEKSTY  ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS I</p>  
<p align="center">Ślubuję uroczyście!</p>  
<p align="center">Będę starał się być</p>  
<p align="center">dobrym i uczciwym.</p>  
<p align="center">Będę strzegł</p>  
<p align="center">honoru i dobrego</p>  
<p align="center">imienia Szkoły.</p>  
<p align="center">Będę szanował</p>  
<p align="center">swoich nauczycieli,</p>  
<p align="center" >pracowników szkoły i rodziców.</p>  
<p align="center">Będę uczył się</p>  
<p align="center">tego, co piękne.</p>  
<p align="center">Będę kochał</p>  
<p align="center">swoją Ojczyznę.</p>  
<p align="center" >Załącznik nr 7 do statutu</p>  
<p align="center">Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1</p>  
<p align="center">im. Jana Wyżykowskiego</p>  
<p align="center">w Polkowicach</p>  
<p align="center">WZÓR MUNDURKA SZKOLNEGO</p>  
<p align="center">uczniów Szkoły</p>  
<p align="center">Spis treści</p>  
<p align="center">1.     Przepisy ogólne           2</p>  
<p align="center">2.     Informacje ogólne o Szkole</p>  
<p align="center">3.     Cele i zadania Szkoły</p>  
<p align="center">4.     Organy Szkoły</p>  
<p align="center">5.     Organizacja Szkoły</p>  
<p align="center">6.     Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły</p>  
<p align="center">7.     Uczniowie i ich rodzice</p>  
<p align="center">8.     Wewnątrzszkolny system oceniania</p>  
<p align="center">9.     Postanowienia końcowe</p>  
<p align="center" >Załączniki  Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</p>  
&nbsp;  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.