Organizacja

Organizacja

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły
i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

W arkuszu organizacji, szkoła zamieszcza w szczególności liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym liczbę zajęć pozalekcyjnych ze środków finansowych przydzielonych przez organ prowadzący.

Organizacją stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć (znajduje się na stronie www.sp1.polkowice.pl.) ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

Szkoła organizuje naukę religii, etyki.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Rejest zmian: