Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach

przy ul. Kmicica 23, jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn.zm. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając:

  • W zakresie działalności wychowawczej Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny,
  • W zakresie działalności dydaktycznej Szkolny Zestaw podręczników

 i zeszytów ćwiczeń, uwzględniający podstawę programową,

  • Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany WSO – stanowiący integralną część statutu.

Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania oraz bezpłatne zajęcia pozalekcyjne – patrz na stronę www.sp1.polkowice.pl
z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się wskazaniami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka oraz zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną pielęgniarską i stomatologiczną.

Rejest zmian:

Jedna odpowiedź na „Przedmiot działalności i kompetencje

  1. Pingback: viagra

Możliwość komentowania jest wyłączona.