Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwum prowadzonych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
L.p. nazwa rejestru / ewidencji komórka prowadząca
1. Książki kontroli sekretariat szkoły
2. Rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły sekretariat szkoły
3. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej sekretariat szkoły
4. Rejestr skarg i wniosków sekretariat szkoły
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora szkoły sekretariat szkoły
6. Książka kontroli sanitarnej sekretariat szkoły
7. Składnica akt sekretariat szkoły
8. Rejestr pism wpływających i wychodzących sekretariat szkoły
9. Rejestr umów zawartych w wyniku postepowania w trybie zamówień publicznych kierownik gospodarczy
10. Rejestr umów zawartych na świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły kierownik gospodarczy
11. Rejestr wypadków przy pracy bhp
12. Rejestr wypadków osób będacych pod opieką szkoły bhp
13. Ewidencja spełnienia obowiązku szkolnego                       i obowiązku nauki sekretariat szkoły
14. Ewidencja czasu pracy kadry / płace
15. Ewidencja zastępstw doraźnych wicedyrektor
16. Ewidencja wystawionych faktur,not księgowych księgowość
17. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia  oraz wartości niematerialnych i prawnych kierownik gospodarczy,  kierownik świetlicy
18. Ewidencja zbiorów bibliotecznych biblioteka
19. Ewidencja osób korzystających z obiadów                       w stołówce szkolnej intendent
20. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych sekretariat szkoły
21. Ewidencja wydanych świadectw szkolnych sekretariat szkoły
22. Rejestr wydanych zaświadczen sekretariat szkoły
23. Ksiega uczniiów sekretariat szkoły
24. Rejestr wydanych kart rowerowych nauczyciel
Rejestry udostępniane są na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji
(Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

Rejest zmian: